Przetargi.pl
ROZBUDOWA WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII i INFORMATYKI STOSOWANEJ UMK w TORUNIU - utworzenie CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ - zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dział Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6114696 , fax. 056 6114693
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dział Inwestycji
  ul. Gagarina 11 11
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6114696, fax. 056 6114693
  REGON: 00013240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII i INFORMATYKI STOSOWANEJ UMK w TORUNIU - utworzenie CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ - zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie obiektu kubaturowego wraz z instalacjami i urządzeniami wewnętrznymi, wykonanie przyłączy, urządzenie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi gestorów sieci zewnę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ustawy Pzp a także o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp (w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną - oświadczenie może być złożone wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) według wzorów stanowiących Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia albo nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa powyżej. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna wiedza i doświadczenie): a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przez Wykonawcę (jako Generalny Wykonawca), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu dydaktyczno-naukowego dla szkół wyższych w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U.05.164.1365 z późn. zm.) lub wykonaniu specjalistycznych parków technologicznych* lub wykonaniu obiektów służby zdrowia w technologii spełniającej warunki tzw. GLP lub wykonaniu obiektów biurowych klasy A o powierzchni użytkowej min. 2.000m2 p.uż. (Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowanie jednej roboty budowlanej o powierzchni użytkowej min. 2.000m2 p.uż. polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów dydaktyczno-naukowych dla szkół wyższych w rozumieniu ustawy Prawo szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U.05.164.1365 z późn. zm.) lub wykonanie specjalistycznych parków technologicznych* lub wykonaniu obiektów służby zdrowia w technologii spełniającej warunki tzw. GLP lub wykonaniu obiektów biurowych klasy A. *przez specjalistyczne parki technologiczne rozumie się zespoły laboratoriów badawczych z dziedziny nauk przyrodniczych w technologii spełniającej warunki tzw. GLP. Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia albo nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. b) wykażą, że dysponują osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ), które są zdolne do wykonania zamówienia i będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia i tak: * Kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową w tym kierowanie budową co najmniej jednego obiektu dydaktyczno-naukowego dla szkoły wyższej wg definicji zawartej w ustawie z dnia 25 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 05.164.1365 z późn. zm.), - uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104, - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. W przypadku dokumentów stwierdzających niejednoznacznie posiadane uprawnienia. Wykonawca musi załączyć odpowiednią interpretację uprawnień wydaną przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego. * Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami wyżej wymienionym zakresie, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w wyżej wymienionych specjalnościach, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104, - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. W przypadku dokumentów stwierdzających niejednoznacznie posiadane uprawnienia Wykonawca musi załączyć odpowiednią interpretację uprawnień wydaną przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego. * Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w wyżej wymienionym zakresie, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w wyżej wymienionej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.) art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104, - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. W przypadku dokumentów stwierdzających niejednoznacznie posiadane uprawnienia Wykonawca musi załączyć odpowiednią interpretację uprawnień wydaną przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego. * Kierownik robót w branży drogowej, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w wyżej wymienionym zakresie, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w wyżej wymienionej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104, - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. W przypadku dokumentów stwierdzających niejednoznacznie posiadane uprawnienia Wykonawca musi załączyć odpowiednią interpretację uprawnień wydaną przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia albo nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu personelu desygnowanego do wykonania przedmiotu umowy, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych i zakresu wykonywanych przez nich czynności, stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień oraz wpisów na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p. zm.) oraz potwierdzających, że jest członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z p. zm.). c) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego). Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia albo nie spełnia, na podstawie złożonej informacji o liczbie zatrudnionych (Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników co najmniej 100 osób, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający żąda przedłożenia: a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony) lub zdolność kredytową w wysokości 4.000.000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana będzie na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca(y) spełniający niniejszy warunek), b) polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów), c) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo jego części, za ostatnie 3 lata obrotowe - 2006, 2007, 2008 określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, Zamawiający wymaga załączenia innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku osiągnięcie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, średniego przychodu rocznego netto nie mniejszego niż 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów ). Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia albo nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa powyżej. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych określonych w niniejszym punkcie SIWZ, a występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w : A. pkt V ust. 1 ppkt a) , b) i e) niniejszego SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że; 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. B. pkt V ust. 1 ppkt d) niniejszego SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w wyżej wymienionym pkt. A ppkt 1. i ppkt. 3 oraz wyżej wymieniony pkt. B , winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w wyżej wymienionym pkt. A ppkt. 2, winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A i B, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. W myśl art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają do oferty ustanowione pełnomocnictwo.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ofercie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie wniesienia wadium (pkt. VIII SIWZ), 2. Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy - w przypadku oferty wspólnej. Dokument należy przedłożyć w oryginale, 3. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy), 4. Oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych), 5. Oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ - zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), 6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia), 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i przewidzianych funkcji), 8. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i kadry kierowniczej (Zał. nr 6 do SIWZ - Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego), 9. Świadectwo wizytacji terenu - oświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ - -Świadectwo wizytacji terenu), 10. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z projektem budowlanym i wykonawczym (Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z projektem budowlanym, wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę), 11. Proponowany harmonogram rzeczowo - finansowy (Załącznik nr 9 do SIWZ - -Proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania), 12. Tabela elementów scalonych - (Załącznik nr 10 do SIWZ - Tabela elementów scalonych), 13. Karta gwarancyjna (Załącznik nr 11 do SIWZ - Karta gwarancyjna), 14. Podpisany wzór umowy - należy parafować każdą stronę wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy), 15. Ogólne wytyczne z zakresu promocji (Załącznik nr 13 do SIWZ - Ogólne wytyczne z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach PO IiS), 16. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 17. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 18. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 19. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 20. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 21. Sprawozdanie finansowe, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 22. Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów Oferta oraz dokumenty związane z przetargiem muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem, Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.), które Wykonawca chce zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania powinny być załączone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki: a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego, b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/partnerów - należy załączyć do oferty, c) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach