Przetargi.pl
„Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie”

Dom Kultury we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Wiśniowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413943303
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Kultury we Włoszczowie
  Wiśniowa 19
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413943303
  REGON: 381449414
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloszczowa.eobip.pl www.dkwloszczowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną i pomieszczenia towarzyszące wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową infrastruktury technicznej i rozbiórką garażu oraz termomodernizacja budynku Domu Kultury we Włoszczowie polegająca na dociepleniu stropodachu, wymianie istniejącego oświetlenia na ledowe oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje także pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku Domu Kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym), wraz z uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku, będącego rezultatem wykonanych robót budowlanych terenu Domu Kultury. Zakres robót budowlanych obejmuje zadania: 1)Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Domu Kultury wraz z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Wiśniowej we Włoszczowie – budynek dwukondygnacyjny, kubatura: 2733,14m3, powierzchnia użytkowa: 287,69m2, powierzchnia zabudowy: 283,03m2. a)Wykonanie wszystkich urządzeń i instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie:- instalacji wod - kan i c.w.u., - instalacji p.poż., - instalacji c.o., - instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji, - instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd, - instalacji odgromowej, - instalacji oprzewodowania strukturalnego, - dostawy i montażu wyposażenia. b)Wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji obejmującego: - rozbiórkę istniejącego budynku garażowego, - rozbiórkę i wykonanie nowych murków, schodów, pochylni, ławek i dojść do budynku, - budowę nowych ścieżek pieszych i przebudowę komunikacji kołowej, - likwidację istniejącego słupa ogłoszeniowego i wykonanie nowego, - wycinkę oraz nowe nasadzenie drzew, - rekultywację terenów zielonych, - wykonanie utwardzonego miejsca gromadzenia odpadów stałych, - wykonanie instalacji oświetleniowej teren działki, - komunikację wewnętrzną, - miejsca postojowe, - odwodnienie terenu. c)Wykonanie instalacji zewnętrznych: - przyłącza kanalizacji sanitarnej, - przyłącza kanalizacji deszczowej,- przebudowa instalacji teletechnicznej, - przełożenie sieci ciepłowniczej. 2)Termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia stropodachu: - wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących, - wykonanie robót ogólnobudowlanych i remontowych, - wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych, - wykonanie robót termomodernizacyjnych stropodachu,- wykonanie wykończeniowych i odtworzeniowych. 3)Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej - wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących (w tym ekspertyza techniczna dotycząca możliwości usytuowania urządzeń na istniejącym pokryciu dachowym), - dostawa urządzeń fotowoltaicznych i niezbędnych elementów oprzyrządowania oraz konstrukcji wsporczej, - wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, - wykonanie projektu wykonawczego dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, - montaż konstrukcji wsporczej i elementów montażowych oraz konstrukcyjnych, - montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych o mocy min. 12,00kW , - montaż i podłączenie osprzętu i oprzyrządowania (m.in. inwertera - falownika, rozdzielnicy, centrali sterowniczej, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, nadprądowych, wyłączników bezpieczeństwa itp.), - montaż przewodów fotowoltaicznych, przewodów prądowych (w tym stało i zmiennoprądowych) i przewodów UTP, - wykonanie i montaż przyłącza energetycznego pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a sieci elektroenergetycznej OSD (rozdzielnica główna), - montaż przewodów instalacji uziemiającej,- przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia wykonania instalacji fotowoltaicznej do Rejonu Energetycznego w Kielcach w imieniu zamawiającego, zgodnie z projektem koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznej dla danego obiektu.W przypadku gdy ekspertyza techniczna wykonana dla obiektu (lub jego elementu konstrukcyjnego) uniemożliwi montaż instalacji fotowoltaicznej na pokryciu dachowym zgodnie z projektem koncepcyjnym należy w projekcie wykonawczym przewidzieć rozwiązanie zamienne umożliwiające zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w tym miejscu np. poprzez wzmocnienie pokrycia lub poprzez montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej przenoszącej jej ciężar i ciężar instalacji fotowoltaicznej na inne elementy konstrukcyjne obiektu, po dokonaniu ich sprawdzenia.4) Dostawa wraz z montażem oświetlenia w technologii LED - wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących, - dostawa nowych opraw oświetleniowych oraz źródeł światła ledowych, - wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, - demontaż istniejących opraw oświetleniowych, - montaż kompletnych opraw oświetleniowych wraz z montażem żarówek i świetlówek ledowych, - wymiana żarowych i sodowych źródeł światła na źródła ledowe w oprawach, - wykonanie robót odtworzeniowych i wykończeniowych, - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia zgodnie z opracowaniem doboru oświetlenia LED dla obiektu. Wykonawca zobowiązany jest także: - przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, - zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, - obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla rozbudowy i przebudowy budynku. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, na który się składają:1)Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Domu kultury we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej na działce nr 5222, obręb 06 miasto Włoszczowa, 2)Projekt budowlany docieplenia stropodachu,3)Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej,4)Audyt efektywności energetycznej,5)Projekt doboru oświetlenia,6)Audyt energetyczny,7)Opinia ornitologiczna,8)Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Włoszczowskiego Nr 1.201/2018 z dnia 30.07.2018r. 9)Zgłoszenie wykonania robót termomodernizacyjnych z dnia 19.01.2017r. do Starosty Włoszczowskiego Wydział Architektury i Budownictwa, 10)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,11)Przedmiary robót12)Elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SIWZ w celach: informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary robót stanowią podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę opisu równoważnych materiałów, wyrobów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w przypadku gdy takie Wykonawca ma zamiar stosować. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach