Przetargi.pl
Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza z PVC.

Gmina Grajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Komunalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 723 000, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grajewo
  ul. Komunalna 6
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 862 723 000, , fax. -
  REGON: 45066972000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza z PVC.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie wodociągu WOJEWODZIN – sieć rozdzielcza z PVC o długości ok. 1,553 km na gruntach wsi Wierzbowo i Toczyłowo, obejmujące swym zakresem między innymi: - roboty ziemne, - roboty budowlano-montażowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Grajewo Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo Nr 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 z adnotacją: „Wadium – przetarg: „Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – sieć rozdzielcza z PVC”. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy załączyć do oferty przetargowej. 2.Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3.Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach