Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w Łebie wraz z ulicami przyległymi

Gmina Miejska Łeba ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Łeba, Kościuszki 90
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8661 510 , fax. 59 8661 337
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Łeba
  Kościuszki 90
  84-300 Łeba, woj. pomorskie
  tel. 59 8661 510, fax. 59 8661 337
  REGON: 770979743
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w Łebie wraz z ulicami przyległymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w Łebie wraz z ulicami przyległymi.2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SWZ3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8 SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w SWZ obejmują całość zadania inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Poza zakresem dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8, Wykonawca wykona:a) dodatkowy zjazd na działkę nr 1476 przy ul. 11 Listopada, w technologii i parametrach jak zjazd sąsiednib) przy działce 438 przy ul. Plac Dworcowy wykona rozbiórki kolidujących ogrodzeń i wbuduje je w miejsce docelowe, dokona przesadzenia roślinności w miejsce wskazane przez właściciela działki, dokona przesadzenia roślinności znajdującej się przy budynku nr 11 (od strony ulicy) w miejsce wskazane przez właściciela działki nr 438, dokona rozbiórki zabruków i ich odtworzenia w miejscu wskazanym przez właściciela działki nr 438c) dokona rozbiórek i wybuduje w miejscach docelowych ogrodzenie, utwardzenia i zieleń przy działce nr 64/2, 64/3Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 20 szt. ławek. Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 20 szt. koszy na śmieci. Wykonawca przestawi Zamawiającemu wzór lamp do wyboru (słup oraz oprawa). Zamawiający dokona wyboru z przedstawionych propozycji.Słupy oświetleniowe i inne elementy małej architektury należy zlokalizować poza wjazdami oraz wszelkimi innymi kolizjami w terenie. Lokalizację w miejscach spornych należy uzgodnić z Zamawiającym.Wykonawca dostarczy i zamontuje 4 wiaty przystankowe. Wykonawca w ramach zadania wykona dokumentację usunięcia kolizji z infrastrukturą Energa Operator S.A., uzgodni ją i usunie kolizję własnym kosztem i staraniem, ponosząc wszystkie związane z tym opłaty – zgodnie z warunkami stanowiącymi załącznik nr 1 do zmiany SWZ I, w tym Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem Złącze Kablowe wynikające z dokumentacji projektowej w porozumieniu i uzgodnieniu z Energa Operator S.A.Wykonawca w ramach zadania wykona dokumenty niezbędne do uzgodnienia zadania z PKP TELKOM Sp. z o.o. , PKP TELKOL Sp. z o.o. i PKP energetyka S.A. i innymi spółkami PKP (jeśli zajdzie taka konieczność) i wykona elementy wynikające z uzgodnień własnym kosztem i staraniem, ponosząc wszystkie opłaty z tym związane.Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót, zajęciem terenu na czas trwania robót, w tym w szczególności z PKP i spółkami pokrewnymi pokrywa Wykonawca.Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie prowadził robót budowlanych w obrębie pasów drogowych i w miejscach gdzie odbywa się ruch kołowy i pieszy w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, zapewniając bezpieczną przejezdność i przechodność na całym obszarze objętym zakresem umowy. Zabezpieczy również materiały i sprzęt zgromadzone na cele budowy przed dostępem osób trzecich.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupów oświetleniowych. Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości, lub wbudować ponownie po zakończeniu prac jako odtworzenie nawierzchni. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac w rejonach ulic. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i służb ratunkowych. Dopuszcza się czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu.4. Wykonawca ma obowiązek wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych zgodnych z wytycznymi programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w branży drogowej oraz kierowników robót we właściwych branżach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach