Przetargi.pl
Dostawa zrębków i trocin dla celów energetycznych do ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda

Gmina Czarna Woda ogłasza przetarg

 • Adres: 83-262 Czarna Woda, Mickiewicza, 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Woda
  Mickiewicza, 7
  83-262 Czarna Woda, woj. pomorskie
  REGON: 191675617
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umcw.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zrębków i trocin dla celów energetycznych do ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa zrębków dla celów energetycznych do ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda.1.2/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodem samowyładowczym około 2000 metrów przestrzennych zrębków zdrewna surowego do celów energetycznych ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda.1.3/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości metrów przestrzennych opału, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne ilości zrębków uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, z tym że wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowaną w ofercie cenę. Na powyższe wykonawca wyraża zgodę.1.4/ Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (wymagania jakościowe w rozumieniu art. 246 ust. 2 ustawy Pzp) :CZĘŚĆ I: dostawa zrębków tartacznych z drewna drzew iglastych i liściastych:- o wartości opałowej nie mniejszej niż 2,1 GJ/mp i wilgotności do 50%,- pochodząca z odpadów tartacznych lub produkcyjnych (dopuszczalny udział zrębków z topoli i dębu nie może przekraczać 1/10 objętości),- o jednorodnym składzie, bez zanieczyszczeń chemicznych,- nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt wiórowych i pilśniowych,- wymiary zrębków 30mm x 30mm ± 10mm i grubości 10 mm ± 5mm.1.5/ Zrębki nie mogą być zanieczyszczone śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami, mokrymi liśćmi itp. Łączna zawartość objętościowa zanieczyszczeń obniżających wartość opałową zrębków , np. kora, gałęzie, suche liście, igliwia czy zbutwiałego drewna, nie może przekraczać 6% objętości dostarczonej partii opału.1.6/ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.1.1/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa trocin dla celów energetycznych do ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda.1.2/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodem samowyładowczym około 2000 metrów przestrzennych trocin zdrewna drzew iglastych do celów energetycznych ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda.1.3/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości metrów przestrzennych opału, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne ilości trocin uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, z tym że wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowanąw ofercie cenę. Na powyższe wykonawca wyraża zgodę.1.4/ Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (wymagania jakościowe w rozumieniu art. 246 ust. 2 ustawy Pzp) :CZĘŚĆ II: dostawa trocin z drewna drzew iglastych o wartości opałowej nie mniejszej niż 1,7 GJ/mp i wilgotności do 50%, o jednorodnym składzie, bez zanieczyszczeń innych niż drewno.1.5/ Trociny nie mogą być zanieczyszczone śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami, mokrymi liśćmi itp. Łączna zawartość objętościowa zanieczyszczeń obniżających wartość opałową trocin, np. kora, gałęzie, suche liście, igliwia czy zbutwiałego drewna, nie może przekraczać 6% objętości dostarczonej partii opału.1.6/ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03416000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opisane w rozdziale II ust. 5 SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach