Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Romualda Traugutta 30/30A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (48) 365-46-52
 • Data zamieszczenia: 2022-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
  ul. Romualda Traugutta 30/30A
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (48) 365-46-52
  REGON: 141100028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. ,,Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej”. Zamówienie obejmuje: - roboty rozbiórkowe, rozbiórki nawierzchni z elementów betonowych, - korytowanie i wymianę gruntów, - wzmocnienie podłoża gruntowego: geokompozyt i georuszt z wypełnieniem kruszywem, mieszanka związana cementem, - wykonanie podbudowy: wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i z kostki wibroprasowanej, - wykonanie zjazdów i chodników oraz miejsc postojowych i dróg manewrowych z kostki wibroprasowanej, - wykonanie studzienki ściekowej z kręgów betonowych ø500, kanału ø450, studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych ø1200, - przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych, - roboty wykończeniowe: regulację wysokościową studni, zasuw kanalizacji wodociągowej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie zieleni, - wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji kabli Nn. Zakres zamówienia: długość ulic - 0,830 km. Etap I - ulica Piwna: 1.Roboty drogowe 2. Kanalizacja deszczowa 3.Roboty elektryczne Etap II - parking w ulicy Piwnej: 1.Roboty drogowe 2. Kanalizacja deszczowa 3.Wodociąg 4.Roboty elektryczne Etap III - ulica Zgodna: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zgodnej - odcinek od skrzyżowania z ulicą Piwną do odbiornika w ulicy Okulickiego rzeka Mleczna. Odtworzenie nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Okulickiego. Wykonanie oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Roboty należy realizować zgodnie z zamieszczonym kosztorysem ofertowym oraz dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonychw art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziałuw postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi lubulicy o długości co najmniej 500 m każde, w której skład wchodziła budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej;b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi siękwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami (wymaganymi przez Prawo budowlane) oraz doświadczeniem, niezbędnymi dowykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone – zgodniez poniższym wykazem:- minimum jedną osobą na stanowisko kierownika budowy i robót drogowych posiadającą:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawiewcześniej obowiązujących przepisów oraz• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych, lub inspektora nadzoru robótdrogowych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o długości conajmniej 500 m każde, w której skład wchodziła budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej;- minimum jedną osobą na stanowisko kierownika robót kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;- minimum jedną osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnieniabudowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznychi elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów.2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu dowarunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeliposiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lubzawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacjęzamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać nazdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach