Przetargi.pl
Rozbudowa Szpitala w Ostródzie S.A. na potrzeby Izby Przyjęć, Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89/646-06-71
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Władysława Jagiełły 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89/646-06-71
  REGON: 511398725
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szpitala w Ostródzie S.A. na potrzeby Izby Przyjęć, Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku stanowiącego rozbudowę Szpitala w Ostródzie S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 1 w Ostródzie pełniącego następujące funkcje:1) parter – w skrzydle wschodnim budynku przewidziano izbę przyjęć wraz z zadaszonym podjazdem dla karetek, w skrzydle zachodnim budynku zlokalizowane zostały pracownie endoskopii i USG,2) piętro – przestrzeń całości piętra przeznaczona została na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (oddział łóżkowy),3) poddasze – na poddaszu zlokalizowane zostaną urządzenia techniczne.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) budowę budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z dachem dwuspadowym,2) wykonanie instalacji zewnętrznych, tj.:a) instalacji energii elektrycznej,b) przyłączy oraz sieci ciepłowniczej,c) kanalizacji deszczowej,d) instalacji kanalizacji sanitarnej,e) instalacji wody,3) budowę drogi wewnętrznej dla karetki,4) budowę chodników,5) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,6) nasadzenie zieleni i trawników,7) dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia budynku, tj.: wykładzin PCV, glazury i terakoty, umywalek, zlewozmywaków, zlewów, misek ustępowych, pisuarów, pochwytów dla osób niepełnosprawnych, natrysków, paneli medycznych nadłóżkowych, baterii prysznicowych, wpustów podłogowych prysznicowych, bidetów, kranów, myjni chirurgicznej, opraw oświetleniowych, włączników i gniazd elektrycznych. Pozostałe wyposażenie budynku wymienione w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nie jest objęte przedmiotem zamówienia i nie należy go uwzględniać w cenie oferty.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznikach nr 6.1 – 19.11 oraz 20.1 – 20.6 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 21 do SWZ traktowany jest jedynie jako materiał poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 103 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach