Przetargi.pl
Rozbudowa Szpitala w Ostródzie S. A. na potrzeby Izby Przyjęć, Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89/646-06-71
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Władysława Jagiełły 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89/646-06-71
  REGON: 511398725
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szpitala w Ostródzie S. A. na potrzeby Izby Przyjęć, Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku stanowiącego rozbudowę Szpitala w Ostródzie S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 1 w Ostródzie pełniącego następujące funkcje:1) parter – w skrzydle wschodnim budynku przewidziano izbę przyjęć wraz z zadaszonym podjazdem dla karetek, w skrzydle zachodnim budynku zlokalizowane zostały pracownie endoskopii i USG,2) piętro – przestrzeń całości piętra przeznaczona została na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (oddział łóżkowy),3) poddasze – na poddaszu zlokalizowane zostaną urządzenia techniczne.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) budowę budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z dachem dwuspadowym,2) wykonanie instalacji zewnętrznych, tj.:a) instalacji energii elektrycznej,b) przyłączy oraz sieci ciepłowniczej,c) kanalizacji deszczowej,d) instalacji kanalizacji sanitarnej,e) instalacji wody,3) budowę drogi wewnętrznej dla karetki,4) budowę chodników,5) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,6) nasadzenie zieleni i trawników,7) dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia budynku, tj.: wykładzin PCV, glazury i terakoty, umywalek, zlewozmywaków, zlewów, misek ustępowych, pisuarów, pochwytów dla osób niepełnosprawnych, natrysków, paneli medycznych nadłóżkowych, baterii prysznicowych, wpustów podłogowych prysznicowych, bidetów, kranów, myjni chirurgicznej, opraw oświetleniowych, włączników i gniazd elektrycznych. Pozostałe wyposażenie budynku wymienione w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nie jest objęte przedmiotem zamówienia i nie należy go uwzględniać w cenie oferty.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznikach nr 6.1 – 19.11 oraz 20.1 – 20.6 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 21 do SWZ traktowany jest jedynie jako materiał poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 103 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 100.000,00 złotych.2. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: PKO BANK POLSKI Nr konta 12 1440 1101 0000 0000 0990 9818.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji budynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), z których wartość każdej była nie mniejsza niż 10.000.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy (kontraktu).2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach