Przetargi.pl
Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 775 501 , fax. 862 752 047
 • Data zamieszczenia: 2021-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Szpitalna 5
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 864 775 501, fax. 862 752 047
  REGON: 45066623600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego”. Zamawiający Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane polegające na: „Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego” , zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralna częścią niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, która została sporządzona z uwzględnieniem postanowień art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, na którą składają się w szczególności: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla rozbudowy budynku szpitala ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego (branża budowlana), b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla rozbudowy Szpitala Ogólnego o Pracownię Rezonansu Magnetycznego (branża sanitarna), c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla rozbudowy Szpitala Ogólnego o Pracownię Rezonansu Magnetycznego ( instalacje elektryczne i teletechniczne), d) Przedmiary robót (branża budowlana, branża sanitarna i branża elektryczna) e) Projekt budowlany rozbudowy budynku Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego , f) Projekt część architektoniczno-konstrukcyjna Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego oraz tabela wykończenia pomieszczeń, g) Projekt techniczny instalacje elektryczne i teletechniczne Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego h)Projekt przebudowy sieci nN-0,4kV Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego i) Projekt techniczny instalacji wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót wykonane przez Zamawiającego nie stanowią o przedmiocie umowy, zaś dokumentacją nadrzędną w stosunku do przedmiarów jest projekt – dokumentacja projektowa 3. Wykonawca zapewnia wykonanie i dostarczy dokumenty: a) kopie powiadomień przekazane do Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego, o zamiarze wejścia na budowę w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, b) bieżącą geodezyjną obsługę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem budynków/budowli i instalacji nowo wybudowanych oraz pokryje wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną, uaktualnieniem projektu, wykona dokumentację powykonawczą, c) protokoły ze sprawdzenia instalacji, d) kopie dokumentów potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, e) ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu / zgłoszenie wykonania robót budowlanych f) złoży oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach