Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych

Gmina Zbrosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Zbrosławice, Oświęcimska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbrosławice
  Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  REGON: 276258380
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych znajdującej się w miejscowości Ziemięcice w gminie Zbrosławice w powiecie tarnogórskim, przy ulicy Szkolnej 6 na działkach nr 8, 9, 157, 190/7 oraz częściowo nr 158 i 378/7 (obręb 0021 Ziemięcice).Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: rozbiórkę części istniejącego budynku szkoły, przebudowę ścian zewnętrznych istniejącego budynku szkoły w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy nowego segmentu, budowę nowego segmentu szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi:o elektryczną i niskoprądową, wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji o mechanicznej i klimatyzacji, budowę instalacji zewnętrznych w gruncie:o elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z bezodpływowym zbiornikiem wód opadowych,  rozbiórkę istniejącego przyłącza gazowego, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie działki z częściową niwelacją terenu, utwardzeniem gruntu,  przebudową ogrodzenia, wycinką drzew oraz nasadzeniami.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia: kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 10 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wymagania dotyczące wadium12.1.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).12.1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.12.1.3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).12.1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry - 61 8463 0005 2002 0020 1276 0011.UWAGA:Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.12.1.5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.UWAGA:1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Możliwe jest wymienienie w treści gwarancji bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, lub co najmniej zasygnalizowanie, że strona stosunku "gwarancyjnego" jest liderem - jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz innych uczestników jako wykonawców - którzy wspólnie złożyli lub złożą w postępowaniu przetargowym ofertę, po to aby gwarant mógł prawidłowo zidentyfikować, kto jest wykonawcą w postępowaniu przetargowym
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:a) posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100);b) w ciągu ostatniego roku obrotowego* (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* na poziomie nie mniejszym, niż 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100).*Jako rok obrotowy Zamawiający rozumie rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.Uwaga:1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 7.2.3. lit. a) i/lub pkt 7.2.3. lit b) powyżej.2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 7.2.3. lit. a) i/lub pkt 7.2.3 lit. b) powyżej.3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia ww. warunku opisanego w pkt 7.2.3. lit. a) i/lub pkt 7.2.3 lit. b) powyżej.4. Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:a) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba;2) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 1 osoba;3) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – 1 osobaZamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. osób.UWAGA:1. Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1646 t.j.) lub spełniają warunki dotyczące świadczenia usług transgranicznych.2. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.3. Zamawiający informuje, że w przypadku świadczenia usług transgranicznych przez osoby wskazane przez wykonawcę uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi za spełniony jeżeli w dniu w którym upłynie termin składania ofert osoby te będą spełniały wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a więc wymagania konieczne do uzyskania wpisu tymczasowego w rozumieniu art. 20a ust. 8 tej ustawy. Tym samym Zamawiający nie wymaga uzyskania wpisu tymczasowego od osób wskazanych w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia.4. Natomiast wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy będzie zobowiązany taki wpis uzyskać i przedłożyć na tę okoliczność stosowny dokument wobec każdej z osób świadczących usługę transgraniczną, której dotycząca przepisy wskazanej wyżej ustawy.b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi o wartości nie mniejszej, niż 10.000.000,00 zł netto każda – które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym.Pojęcia „budowa” oraz „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2351).UWAGI:1) Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej powyżej charakterystyce. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej robót budowlanych, ale przede wszystkim niezakłócone - co najmniej dwukrotne - powtórzenie każdej z ww. robót budowlanych [przedsięwzięcia].2) Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazanew warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.3) W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyćdo powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.4) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie,że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach