Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych

Gmina Zbrosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Zbrosławice, Oświęcimska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbrosławice
  Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  REGON: 276258380
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych, znajdującej się w miejscowości Ziemięcice w gminie Zbrosławice w powiecie tarnogórskim, przy ulicy Szkolnej 6 na działkach nr 8, 9, 157, 190/7 oraz częściowo nr 158 i 378/7 (obręb 0021 Ziemięcice).Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:• rozbiórkę części istniejącego budynku szkoły,• przebudowę ścian zewnętrznych istniejącego budynku szkoły w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy nowego segmentu,• budowę nowego segmentu szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i niskoprądową, wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,• budowę instalacji zewnętrznych w gruncie: elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z bezodpływowym zbiornikiem wód opadowych, • rozbiórkę istniejącego przyłącza gazowego,• przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,• zagospodarowanie działki z częściową niwelacją terenu, utwardzeniem gruntu, przebudową ogrodzenia, wycinką drzew oraz nasadzeniami.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia: kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 9 do SWZ. Do dokumentacji projektowej dołączone są przedmiary robót, jednakże nie stanowią one dokumentu przesądzającego o ilości robót – zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalnia skalkulowania ryczałtowej ceny ofertowej na podstawie pozostałej dokumentacji projektowej i ewentualnie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach