Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo – sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia

Gmina Krzeszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, Grunwaldzka 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzeszowice
  Grunwaldzka 4
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  REGON: 351555750
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo – sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sanka, w ramach inwestycjipn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo- sportową wraz z zapleczemi zakupem wyposażenia ”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach