Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach - w systemie „zaprojektuj - wykonaj”

GMINA BYTOŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 88-231 Bytoń, 72
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BYTOŃ
  72
  88-231 Bytoń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 910866620
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach - w systemie „zaprojektuj - wykonaj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach - w systemie „zaprojektuj - wykonaj”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA:Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny lub ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i należy rozumieć je jakoprzykładowe, i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem zagwarantowania uzyskania parametrówtechnicznych nie gorszych (takich samych jak opisane w SWZ lub lepszych) od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W przypadku zamówień na roboty budowlane, opisywanych poprzez odniesienie się do norm, w opisieprzedmiotu zamówienia zamawiający określa wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego. (zgodnie z wymogami art. 102 ust. 1 ustawy Pzp). Wszystkiedostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot umowy muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem jeśli takie są wymagane.3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych– uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Podział przedmiotowego zamówienia na części jest niezasadny z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego. Podział zakresu na części, które składałyby się na całość zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymikosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.5. Okres gwarancji i rękojmi:Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.Najkrótszy możliwy Okres gwarancji i rękojmi – 5 lat.Najdłuższy możliwy Okres gwarancji i rękojmi – 7 lat.6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp:Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji zamówienia roboty: rozbiórkowe, przygotowawcze, instalacyjne, ogólnobudowlane, montażowe wykonywane przez pracowników fizycznych.W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Zamawiającyzastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówieniaZamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.7. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJISTRATEGICZNYCH NR Edycja3PGR/2021/4425/PolskiLad.8. Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy pzp zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub częścizamówienia, nie zostały mu przyznane.9. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.10. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7pzp.Zgodnie z treścią art. 275 pkt 2 pzp Zamawiający „może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacjizamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych”UWAGA:1. Przeprowadzenie negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia jest uprawnieniem Zamawiającego nie obowiązkiem.2. W przypadku, gdy zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria wyboru określone w Rozdz. XVI. SWZ.3. W przypadku nieskorzystania z prawa możliwości negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia Wykonawcy nie przysługujążadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XVI. pkt 1 ppkt 2) SWZ, to jest ceny oferty brutto.5. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji, Zamawiający:1) zaprasza jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli niepodlegały one odrzuceniu (przy czym wykonawcy nie mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach);2) w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert (wprzedmiotowym postępowaniu dotyczącym ceny ofert brutto) w ramach których będą prowadzone negocjacje w celuulepszenia treści ofert;3) informuje on równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych (przy czym wykonawcy nie mają obowiązku składania ofert dodatkowych);4) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających oceniew ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji (ceny oferty brutto);5) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;6) Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji;7) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu;8) W przypadku, gdy zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.9) Wymagania dotyczące sporządzania i przekazywania oferty określone w SWZ do oferty dodatkowej stosuje się odpowiednio.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach