Przetargi.pl
Rozbudowa szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce – wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty-Parcele

Gmina Słupca ogłasza przetarg

 • Adres: 62400 Słupca, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 743 676 , fax. 632 743 676
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupca
  ul. Sienkiewicza 16
  62400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 632 743 676, fax. 632 743 676
  REGON: 31101942100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaslupca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce – wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty-Parcele
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce- wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty Parcele w celach edukacyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi na działce położonej w m. Koszuty, oznaczonej nr ewid. 248/8. Działka należy do Inwestora –Gminy Słupca. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie kompletu robót budowlanych wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Projektowana rozbudowa ma spełniać funkcję ogólnodostępną dla mieszkańców miejscowości. Na parterze przewidziano: salę wiejskich spotkań, szatnię, pomieszczenia wc męskie, wc dla niepełnosprawnych z możliwością korzystania przez kobiety, pomieszczenie porządkowe, biuro oraz komunikację. Budowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej z pustaków ceramicznych. Dach płaski, elewacja wykończona tynkiem silikonowym barwionym w masie. Stolarka okienno-PCV, drzwiowa- aluminium lub stalowa. Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Zestawienie powierzchni rozbudowy budynku Powierzchnia zabudowy (wraz z ociepleniem) - 207,47 m² Powierzchnia użytkowa - 171,84 m² W tym: Sala wiejskich spotkań - 79,97 m2 Szatnia - 6,33 m2 WC dla niepełnosprawnych+ damskie - 4,88 m2 WC męskie z przedsionkiem - 8,03 m2 Korytarz - 1,44 m2 Pomieszczenie porządkowe - 2,63 m2 Korytarz - 10,85 m2 Biuro - 34,20 m2 Kotłownia - 4,65 m2 Pomieszczenie podziału posiłków - 13,36 m2 Pomieszczenie izolacyjne do pomieszczenia rozdziału - 5,50 m2 Kubatura - 880,00 m³ Szerokość (od frontu) - 15,45 m Długość - 14,90m Ilość kondygnacji - 1 Infrastruktura techniczna -zaopatrzenie w wodę (z istniejącego przyłącza znajdującego się na terenie działki, istniejące zabezpieczenie jest wystarczające) -zaopatrzenie w energię elektryczną (z istniejącego przyłącza znajdującego się na terenie działki, istniejące zabezpieczenie jest wystarczające) -zaopatrzenie w energię cieplną (z projektowanej kotłowni na gaz) -odprowadzenie ścieków (do istniejącego szamba znajdującego się na terenie działki) 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 60 miesięcy (w pozostałym zakresie zgodnie z gwarancjami producenta) i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Zasady gwarancji zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 9 do SIWZ. 4) Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego robót budowlanych – końcowego. 5) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). 6) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, oraz odpowiadającym normom obowiązującym w danych zakresie, ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzenia, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne materiały, elementy, urządzenia itp. należy wykazać w kosztorysie ofertowym. 7) Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum dwóch osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 305 z późn. zm.) 8) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne materiały, elementy, urządzenia itp. należy wykazać w kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz OFERTA- załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ 4) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza, aby kosztorys ofertowy wykonany był metodą uproszczoną, 5) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: a) dane podmiotu udostępniającego zasób, b) dane podmiotu przyjmującego zasób, c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach