Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, przy ul. Kłuszyńskiej 46

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-450 Kraków, Ułanów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 650 35 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
  Ułanów 9a
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 650 35 00, , fax. -
  REGON: 55362100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcoo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, przy ul. Kłuszyńskiej 46
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, przy ul. Kłuszyńskiej 46 polegająca na budowie nowego budynku z układem komunikacyjnym, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej, rozbudową i przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rozbudową zewnętrznej instalacji elektrycznej w tym oświetlenia terenu, rozbudową zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wykonanie wewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., c.w.u., elektrycznych, słaboprądowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oraz rozbiórka istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej jak również wykonanie zmian w układzie komunikacji pieszej poprzez wykonanie nowych chodników i placów oraz związanych z nim obiektów małej architektury – ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery na działce nr. 111/5 i 111/6 obręb 0087, jedn. ew. Podgórze ul. Kłuszyńska 46 w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia ruchomego, wycinki kolidujących z inwestycją drzew oraz nasadzeń zastępczych jak również przebudowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem gazowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90.000,- zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7.1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu oudzielenie zamówienia. III.7.2) Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert: Razem z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. III.3), zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca składa: III.7.2.1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; III.7.2.2) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu: III.7.2.2.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; III.7.2.2.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; III.7.2.3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie; III.7.2.4) Dowód wniesienia wadium (zalecane); III.7.2.5) Informacja na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Informacja ma umożliwić dokonanie przez Zamawiającego oceny oferty w kryterium doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach