Przetargi.pl
Rozbudowa SUW w Jedlni

Gmina Pionki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 121 514, , fax. 486 121 234
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pionki
  ul. Zwycięstwa 6a
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 486 121 514, , fax. 486 121 234
  REGON: 54734200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-pionki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa SUW w Jedlni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku stacji uzdatniania wody, budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, budowy zbiornika na ścieki technologiczne wraz z infrastrukturą techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252120-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 40.000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) Szczegółowe informacje dot. WADIUM w pkt 12 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, pełnomocnictwo, oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wzór załącznik nr 9 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach