Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Ks. Łukasika
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3639957 w. 1219 , fax. 48 3634873
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
  ul. Ks. Łukasika 3
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3639957 w. 1219, fax. 48 3634873
  REGON: 67056863500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pupradom.pl/?przetargi=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, których wykaz materiałów stanowiących przedmiot zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości w wysokości: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) Wadium w pieniądzu (PLN), należy wnosić na oprocentowane konto: 89 1600 1462 1821 3661 1000 0006 Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego najpóźniej 24.06.2019 r. do godz. 10:00. Wadium w formie dokumentów o których mowa art. 45 ust 6 pkt od 2 do 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych musi zawierać zapis, iż zabezpiecza roszczenie Zamawiającego do wskazanej wyżej kwoty na wypadek zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach