Przetargi.pl
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy”

Gmina Somianka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-203 Somianka, Somianka - Parcele
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 741 87 90 , fax. 29 741 87 14
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somianka
  Somianka - Parcele 16 B
  07-203 Somianka, woj. mazowieckie
  tel. 29 741 87 90, fax. 29 741 87 14
  REGON: 550668090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy”. Inwestycja zaplanowana do realizacji zlokalizowana jest na terenie Gminy Somianka w miejscowości Stare Wypychy na działkach o nr ewidencyjnych 104/4 i 104/5, obręb 0021. Istniejący SUW pracuje w układzie jednostopniowego pompowania wody. Woda surowa ze studni Nr 1 lub ze studni Nr 2 jest podawana pompa głębinową do budynku SUW, w którym w toku dwustopniowej filtracji woda jest napowietrzana, uzdatniana i gromadzona w hydroforach skąd jest tłoczona do sieci. Zamówienie obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania obiektami. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują następujące branże: - sanitarno – technologiczną, - konstrukcyjno – budowlaną, - elektryczną – linie kablowe sterownicze na terenie stacji uzdatniania wody oraz instalacje wewnętrzne. Roboty budowlane w branży technologiczno - sanitarnej obejmują: - wymianę uzbrojenia studni wraz z armaturą i pompami głębinowymi Q=47,7 m3/h, H=46 m, N=9,2 kW (montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 100 w ilości 2 sztuk w budynku SUW, spełniających wymagania dyrektywy MID), - montaż zaworu bezpieczeństwa DN 50x80 mm przed zbiornikiem aeracyjnym w budynku, - wykonanie instalacji napowietrzania poprzez montaż zestawu aeracji składającego się ze zbiornika aeracyjnego o śr. 1200 mm wraz z armaturą, sprężarki bezolejowej (kpl 1+1) Q=15m3/h z kompletną armaturą pomiarowo-kontrolną w formie rozdzielni pneumatycznej, - montaż zestawów filtracyjnych pierwszego stopnia o śr. 1400 mm (3 sztuki) i drugiego stopnia o śr. 1400 mm (3 sztuk) wraz z kompletną armaturą i orurowaniem, - montaż dmuchawy powietrza typu rotacyjnego Q=80m3 wraz z armaturą i orurowaniem - montaż zestawu chlorowania do dezynfekcji okresowej, składającego się z pompki dozującej wraz z kompletną armaturą oraz ze zbiornika o pojemności 100 litrów, montaż wentylatora dachowego Q=450m3/h w pomieszczeniu chlorowni, - montaż zestawu pompowo-hydroforowego drugiego stopnia Q=88m3/h, H=43m składającego się z pionowych pomp wirowych (4 sztuki pracujące + 1 sztuka rezerwowa, każda pompa sterowana osobnym falownikiem) wraz z armaturą oraz pompy płuczącej Q=83m3/h wraz z armaturą na wspólnej ramie, średnice kolektorów zestawu pompowego: kolektor ssący DN 200, kolektor tłoczny DN 150, - montaż układu zmiękczania wody (system odwróconej osmozy) o wydajności Qzasilania=26,7m3/h, Qproduktu=20m3/h, Qodcieku=6,7m3/h, N=15kW przystosowany do temperatury wody +10 st.C, wyposażony w system filtracji, układ dozowania antyskalantu i dechloracji, 18 sztuk membran, 6 sztuk modułów membran oraz orurowanie, zbiorniki, pompy i aparatura kontrolno-pomiarowa składająca się z czujnika ciśnienia, monaometru, termometru, pomiary Rx, konduktometra, przepływomierzów produktu odrzutu i recylkulacji oraz sterownika zapewniającego automatyczną pracę całego systemu z możliwością lokalnego sterownia oraz komunikacji z główną szafą sterowniczą, - budowa dwóch stalowych zbiorników wody czystej V=2x114m3 wraz z armaturą odcinającą, - budowa rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej AISI 304/304L wewnątrz budynku SUW wraz z niezbędną armaturą odcinającą (zasuwy, przepustnice) i kontrolno-pomiarową (przepływomierz elektromagnetyczny DN 125mm na rurociągu tłocznym wody popłucznej, przepływomierz elektromagnetyczny DN 125mm na rurociągu tłocznym wody uzdatnionej - spełniających wymagania dyrektywy MID), - budowa rurociągów międzyobiektowch: • budowa rurociągów tłocznych D 125 PE z istniejących studni głębinowych do budynku SUW, • budowa rurociągu tłocznego D 110 PE, D 125 PE wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiorników wody czystej, • budowa rurociągu ssącego D 160 PE, D 225 PE ze zbiorników wody czystej do budynku SUW, • budowa przewodu kanalizacyjnego D 200 PVC odprowadzającego wody popłuczne z hali filtrów do istniejącego odstojnika popłuczyn, • budowa przewodu kanalizacyjnego spustowo-przelewowego D 160 PVC ze zbiorników wody czystej wraz z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego, - wykonanie instalacji dogrzewania budynku za pomocą grzejników elektrycznych - dostosowanie instalacji wentylacji w budynku SUW do prawidłowej pracy poprzez wymianę podstaw dachowych na podstawy typu B/III przy 5 z 7 sztuk istniejących wywietrzników dachowych na hali filtrów, - montaż osuszacza powietrza Q=800m3/h w hali technologicznej wraz z armaturą - dostosowanie instalacji wodociągowej do prawidłowej pracy nowych urządzeń na SUW - wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej technologicznej na hali filtrów o średnicach D 110 PVC, D 160 PVC, D 200 PVC wraz z wpustami podłogowymi DN 100 mm wyposażonymi w zawory zwrotne. W ramach robót przy rozbudowie stacji uzdatniania wody branży elektrycznej wykona się: - Demontaż instalacji elektrycznych z osprzętem, rozdzielni głównej wewnętrznej, kabli zasilających pompy głębinowe oraz zasilanie podstawowe stacji uzdatniania wody zasilane z istniejącej stacji transformatorowej. - montaż elektrycznych tablic rozdzielczych, - wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach, - układanie kabli, - montaż układów sygnalizacji i układu do pomiarów, - oświetlenie terenu, lampy typu LED 40 W, - sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, - badania linii kablowej, - badania i pomiary instalacji odgromowej W przypadku zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej zaprojektowano źródło zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego, który zostanie uruchamiany w sposób automatyczny. Proponuje się zamontowanie agregatu prądotwórczego typu GI 67N o mocy ciągłej 48 kW, 60 kVA, 400 V z silnikiem wysokoprężnym w wersji otwartej. Połączenie agregatu z rozdzielnią główną wykonać kablem 5x(LgY 1x35 mm2) dł.35 m , a do połączenia obwodów sterowniczych z SZR ułożyć kabel YKY 3 x 2,5 mm2 i YKSY 14 x 1.5 mm2. Projektowana Stacja Uzdatniana Wody będzie pracować automatycznie. Pracą zarządzać będzie mikroprocesory sterownik zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracą pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyrównawczym. Praca pomp drugiego stopnia steruje sterownik mikroprocesory znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. Roboty budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej obejmują: - wydzielenie w hali technologicznej pomieszczenia na agregat prądotwórczy, - wykonanie otworów przeznaczonych na wyrzutnię i drzwi wejściowe do agregatorni, - wypełnienie istniejącego kanału zagęszczonym piaskiem (25cm) pod 15cm warstwą betonu C16/20, - roboty rozbiórkowe pokrycia dachu, - rozbiórkę części komina w chlorowni, - zwężenie ościeży bramy, - wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne i fundamentu pod agregat, - wykonanie sufitu podwieszanego w agregatorni, - wyłożenie posadzek gresem, - wyłożenie ścian w hali, chlorowni i sanitariatach płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów, - wykonanie przejść na nawietrzaki podokienne, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - naprawę istniejących tynków, wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - wykonanie dachu o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, - rozebranie istniejącej opaski betonowej wokół budynku i wykonanie nowej z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze, - wykonanie ogrodzenia na terenie SUW, - wykonanie dróg i chodników wewnętrznych. Czynności konserwacyjne przez czas wykonywania robót do momentu odbioru inwestycji leżą po stronie Wykonawcy. Obsługa serwisowa przez okres trwania gwarancji należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający wymaga rozbudowy istniejącego monitoringu WWW o monitoring nowego obiektu SUW Stare Wypychy wraz z wprowadzeniem dodatkowej możliwości zdalnej zmiany istotnych nastaw. Zamawiający dopuszcza również zamienne dostarczenie usługi monitoringu przez WWW w nie gorszym standardzie niż obecnie wykorzystywany. Zamawiający obecnie eksploatuje monitoring istniejącego obiektu SUW Celinowo przez WWW z wykorzystaniem serwera firmy ZAPSOFT. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzyskania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami przy realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie wykonywał roboty na obiekcie czynnym i jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości dostaw wody pitnej (w ciągu dnia od godz. 6:00 do godz. 22:00) w trakcie wykonywania robót. Planowane przerwy w dostawie wody powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza przerwy dostaw wody w porze nocnej (od godz.22:00 do godz. 6:00). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w: - Przedmiarach robót; - Dokumentacjach projektowych; - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zadanie zgodnie z: 1. Projektami budowlanymi; 2. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót; 3. Obowiązującymi przepisami, 4. Zasadami sztuki budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Wykonawcy) w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Somianka, nr konta: 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oddział w Somiance. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium na przetarg Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy” i należy załączyć go do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ, Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 8 do SIWZ, Kosztorys ofertowy w cenach netto sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót stanowiących - załączniki nr 10,11,12 do SIWZ; Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach