Przetargi.pl
Budowa placu zabaw i siłowni między budynkami przy ulicy L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3366126 , fax. 22 3366192
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  ul. Szwoleżerów 5
  00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3366126, fax. 22 3366192
  REGON: 012547634

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw i siłowni między budynkami przy ulicy L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa placu zabaw i siłowni między budynkami przy ulicy Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie - nawierzchnia bezpieczna – sztuczna trawa z podkładem elastycznym, zabawki (piaskownica, bujawka, poręcz wężowa …), ogrodzenie terenu, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery , stolik do ping-ponga, orbitek, biegacz, poręcze…
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 5.000,00 zł. słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100 podając nr postępowania TZ-053/R/18” oraz przedmiot zamówienia. 2.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. 3.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu (W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ Z RACHUNKU BANKOWEGO NA RACHUNEK BANKOWY) na konto depozytowe Zamawiającego nr 38 1030 1508 0000 0005 5087 9069 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach