Przetargi.pl
Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej ( droga krajowa nr 35, klasy GP) i ul. Piastów Śląskich ( droga gminna, klasy D) w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 746 414 404
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 746 414 404
  REGON: 89105084100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej ( droga krajowa nr 35, klasy GP) i ul. Piastów Śląskich ( droga gminna, klasy D) w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres zadania wchodzi: - opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - roboty rozbiórkowe, ‐ przebudowa jezdni wraz z konstrukcją, ‐przebudowa rowów i przepustów, budowa wpustów deszczowych i koryta ściekowego betonowego, ‐ przebudowa oświetlenia drogowego, ‐ likwidacja kolizji branżowych, ‐ karczowanie pni wyciętych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, (drzewa zostały wyprzedzająco wycięte. W zakresie Wykonawcy znajduje się karczowanie pni), ‐ wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz ze wzmocnieniem podłoża, ‐ montaż balustrad drogowych i barier rurowych przy ciągu pieszym znajdującym się nad przepustem, ‐ roboty porządkowe. Szczegółowy zakres robót do zrealizowania w ramach zamówienia przedstawiają załączniki do SIWZ – przedmiary robót – formularze cenowe, dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia. Oferta musi zawierać: a) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, c) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) kosztorys ofertowy; e) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach