Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na odcinku Wiele-Chojny, Gmina Karsin

Urząd Gminy w Karsinie ogłasza przetarg

 • Adres: 83440 Karsin, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 873 322 , fax. 586 873 120
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Karsinie
  ul. Długa 222
  83440 Karsin, woj. pomorskie
  tel. 586 873 322, fax. 586 873 120
  REGON: 53966700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karsin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na odcinku Wiele-Chojny, Gmina Karsin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na odcinku Wiele-Chojny na terenie Gminy Karsin: Sieć wodociągowa z przyłączami: - sieć wodociągowa f 90 PE L=582,5 m - hydranty p.poż. nadziemne f 80 szt- 4 - przyłącza wodociągowe f 40 PE L=240,5m - studnie wodomierzowe z PP400mm szt- 6 - nawiertki do nawiercania pod ciśnieniem 90/40 szt - 12 Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: - kanały sanitarne f 200 PCV L=724,0 m - przyłącza sanitarne f 160 PCV L=225,2 m - studnie PCV f 425 szt- 22 - studnie PCV f 315 szt- 19 2. W kalkulacji kosztów proszę nie ujmować kosztów związanych z montażem rur stalowych osłonowych oraz kosztów zakupu i montażu pompy w przepompowni ścieków. 3. Roboty zakończyć na studni S17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł. (Słownie: siedem tysięcy złotych). 2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto: Urzędu Gminy w Karsinie, Bank Spółdzielczy w Czersku Oddział Karsin nr 49 8147 0002 2600 1313 2000 0090. 4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - należy załączyć do oferty, przy czym kopię należy trwale złączyć z ofertą, a oryginał złożyć w sekretariacie. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 9) Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Zamawiający żąda ponadto przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, po uprzednim wezwaniu w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni: a) kosztorysu ofertowego - kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący podstawę do ustalenia (w oparciu o wzór określony w SIWZ) wysokość płatności, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron. b) harmonogramu realizacji inwestycji – celem potwierdzenia terminów realizacja poszczególnych etapów zamówienia, harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach