Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ( Dz. 505, 506, 492/2 640 ) na odcinku od drogi wojewódzkiej do posesji nr 88a, wraz z przebudową istniejącego zjazdu w miejscowości Stegna.

Urząd Gminy w Stegnie ogłasza przetarg

 • Adres: 82103 Stegna, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 478 171 , fax. 552 478 395
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Stegnie
  ul. Gdańska 34
  82103 Stegna, woj. pomorskie
  tel. 552 478 171, fax. 552 478 395
  REGON: 54264600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ( Dz. 505, 506, 492/2 640 ) na odcinku od drogi wojewódzkiej do posesji nr 88a, wraz z przebudową istniejącego zjazdu w miejscowości Stegna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ( Dz. 505, 506, 492/2 640 ) na odcinku od drogi wojewódzkiej do posesji nr 88a, wraz z przebudową istniejącego zjazdu w miejscowości Stegna. Początek odcinka objętego przebudową stanowi dowiązanie do krawędzi zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 501 (ul. Gdańska), natomiast koniec w km 0+129,66 zlokalizowany jest na bramie wjazdowej do posesji nr 90a. Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój szlakowy, nawierzchnię z płytki betonowej 20x20 cm oraz jednostronny spadek poprzeczny 2%. Na odcinku od km 0+000,00 do początku łuku poziomego w km 0+041,55 droga posiadać będzie szerokość 3,0 m, na dalszym odcinku – 3,3 m. Obramowanie jezdni stanowi opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony, ustawiony na ławie bet. zwykłej z bet. C12/15. Na długości granicy działki nr 506 z dz. 505 należy rozebrać istniejące ogrodzenie. Projekt przewiduje ustawienie nowego ogrodzenia wraz z furtką na granicy działek 504 i 505. W ramach zadania przebudową objęto 5 zjazdów o szer. od 3,0 do 5,0 m. Przy każdym zjeździe uwzględniono dojście do furtek wykonane jako chodnik. Na końcowym odcinku na długości 6,0 m jezdnię należy wykonać w całej szerokości pasa drogowego, tj. 5,1 m, co umożliwi zawracanie pojazdów osobowych. Parametry techniczne zjazdu: - szer. zjazdu 5,6 m - długość zjazdu 4,2 m - kategoria ruchu KR 1 - obciążenie 100 kN/oś - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=5,0 m - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi wynosi 2% - pochylenie poprzeczne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania - obramowanie zjazdu przy krawędzi jezdni oraz od strony chodnika za pomocą opornika bet. 12x25 cm, wtopionego, ustawionego na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15 (styk opornika z istniejącą nawierzchnią jezdni należy uszczelnić masą asfaltowo – polimerowo – kauczukową) Istniejącą chodnik przed i za zjazdem należy dowiązać wysokościowo do projektowanej nawierzchni zjazdu. 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót ( które traktowane są pomocniczo ), ustaleń SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 3. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną terenu realizowanej roboty i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną. 5. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. Na etapie wykonywania proc rozbiórkowych Zamawiający wskaże miejsce składowania tych materiałów. Materiały z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach. 6. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi. 7. Ponadto Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora Nadzoru, na podstawie KNR z klauzulą "określony w kosztorysie zakres prac został wykonany" . Powyższy kosztorys nie będzie stanowił podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 45100000-8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach