Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo.

Gmina Zbąszyń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-360 Zbąszyń, Por. Żwirki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 683 866 009 , fax. 683 846 010
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbąszyń
  Por. Żwirki 1
  64-360 Zbąszyń, woj. wielkopolskie
  tel. 683 866 009, fax. 683 846 010
  REGON: 970770712
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówieniem jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo. Każda wioska stanowi odrębną część zamówienia: 1) Część 1.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór; 2) Część 2.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Perzyny; 3) Część 3.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Strzyżewo. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany (dla każdej części) w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze robót. 3. Wymagania wspólne do wszystkich części: 1) Do ceny należy doliczyć koszt: a) pracy uprawnionego archeologa (prace obejmują odcinki objęte Ochroną Konserwatorską. W związku z tym, pracami archeologicznymi kierować będzie mgr Mirosław Andrałojć, REFUGIUM S.C., ul. Jugosłowiańska 48A/44, 60-149 Poznań), b) bieżącego nadzoru geologicznego, c) obsługi geodezyjnej z wykonaniem mapy inwentaryzacji powykonawczej, zgłoszonej do właściwego organu, d) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu, e) oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, f) zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót w drodze wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej, 2) Przy robotach ziemnych i montażowych należy prowadzić: a) dziennik pompowań w celu odwodnienia wykopu (w formie uzgodnionej z Zamawiającym), potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) księgi obmiaru dla wymiany gruntu potwierdzonej przez geologa i inspektora nadzoru. 4. System monitoringu w przepompowniach ścieków wykonać zgodnie z opisem systemu sterowania i monitoringu. 5. Do obsługi przepompowni należy uwzględnić zakup przenośnej suwnicy bramowej do podnoszenia i opuszczania pomp o udźwigu do 250 kg w ilości 3 sztuk. 6. Należy przewidzieć konieczność wbudowania urządzeń do napowietrzania ścieków na wodociągach tłocznych celem usunięcia odorów. 7. Należy zastosować studnie rozprężne i sąsiednie z materiałów odpornych na korozję, spowodowaną wydzielaniem się siarkowodoru zamiast przewidzianych w projekcie studni betonowych. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (określone w przedmiarze robót) jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności: operator sprzętu mechanicznego, hydraulik, robotnik budowlany. 9. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysów powykonawczych. Przewiduje się 4 płatności częściowe z zastrzeżeniem, że ostatnia płatność nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 10. Sposób rozliczania robót dodatkowych został opisany we wzorze umowy - zał. nr 4 do SIWZ. 11. W przypadku, gdy w dokumentacji opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów co najmniej takich jak materiały lub urządzenia, które one zastępują. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla części 1.: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100); 2) dla części 2.: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100); 3) dla części 3.: 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP SA nr rachunku 45 1020 4144 0000 6102 0145 9999, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi ........ (nazwa), część nr ...... . 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót/"ślepych" kosztorysów (suma iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług /VAT/). 2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach