Przetargi.pl
Dostawa odczynników niezbędnych dla równoległej hodowli płynu owodniowego, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej oraz dostawa odczynników i dzierżawa analizatora do oznaczeń koagulogicznych wraz z szafą chłodniczą i zamrażarką do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-535 Poznań, Polna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 419 294 , fax. 618 419 620
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Polna 33
  60-535 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 419 294, fax. 618 419 620
  REGON: 28884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników niezbędnych dla równoległej hodowli płynu owodniowego, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej oraz dostawa odczynników i dzierżawa analizatora do oznaczeń koagulogicznych wraz z szafą chłodniczą i zamrażarką do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników niezbędnych dla równoległej hodowli płynu owodniowego, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej oraz dostawa odczynników i dzierżawa analizatora do oznaczeń koagulogicznych wraz z szafą chłodniczą i zamrażarką do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w podziale na 4 n/w części: Część nr 1 Odczynniki do hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej Część nr 2 Odczynniki dla równoległej hodowli komórek płynu owodniowego Część nr 3 Odczynniki do hodowli komórek krwi obwodowej i pępowinowej Część nr 4 Dostawa odczynników do badań koagulogicznych oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania oznaczeń wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulogicznych wraz z podłączeniem ich do systemu informatycznego GPSK „Eskulap” i zapewnieniem warunków przechowywania odczynników oraz materiału do badania przed analizą, poprzez dostarczenie szafy chłodniczej i zamrażarki. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 i Załączniku nr 2 do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ 1.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy. 1.2 Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik Nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 1.3 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 1.4 Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału oraz oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, które winno być złożony w formie oryginału. 1.5 Dokument w formie tabeli zawierający rodzaj oferowanej kontroli zewnatrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy. 1.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, - ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1.4 niniejszej specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach