Przetargi.pl
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki (dwie części): Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grapą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. Cedrowej. Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej oraz w rejonie ul. Agrestowej”

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 298 650 , fax. 338 298 674
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 338 298 650, fax. 338 298 674
  REGON: 72182284000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki (dwie części): Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grapą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. Cedrowej. Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej oraz w rejonie ul. Agrestowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki (dwie części): Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grapą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. Cedrowej. Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej oraz w rejonie ul. Agrestowej”. Zakres rzeczowy – Cześć 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grapą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. Cedrowej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze). W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: •kanał sanitarny „G” tylko na odcinku Ch2 – G2 •kanał sanitarny „Ch” tylko na odcinku Ch13 – Ch13.10 wraz z sięgaczami; •kanał sanitarny „Cd” na odcinku C7 – Cd6 wraz z sięgaczami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 533,5 m, z tego:  Długość kanałów sanitarnych głównych: Dz 200mm - 482,0 m  Długość sięgaczy kanalizacyjnych: Dz 160mm - 51,5 m Zakres rzeczowy – Część 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej oraz w rejonie ul. Agrestowej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze). W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: • kanał sanitarny „P” tylko na odcinku C2 – P11 wraz z sięgaczami; • kanał sanitarny „C” tylko na odcinku C40.2-C40.2.3d; C40.1-C40.14.1 wraz z sięgaczami; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 582,50 m z tego:  Długość kanałów sanitarnych głównych: Dz 200mm – 498,0 m  Długość sięgaczy kanalizacyjnych: Dz 160mm – 84,5 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach