Przetargi.pl
Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu w związku z COVID-19”

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Wybickiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 570 902 , fax. 598 570 901
 • Data zamieszczenia: 2021-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.
  ul. Wybickiego 30
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 598 570 902, fax. 598 570 901
  REGON: 22200769700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu w związku z COVID-19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa sieci instalacji gazów medycznych, linii przesyłowych, central zasilania, poprawa dróg dojazdowych do zbiornika kriogenicznego na tlen oraz przebudowa budynku rozprężalni tlenu. w związku z COVID-19”. Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg). 2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania: a) Mapa do celów projektowych lub zasadniczych – w zależności od potrzeb b) Wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna – w zależności od potrzeb c) Inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania) d) Inwentaryzacja istniejącej zieleni e) projekt techniczny branży drogowej w zakresie remontu istniejącego fragmentu drogi oraz utwardzenia terenu w zatoce wskazanej w załączniku nr 2 - Mapa, oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą przygotowanych do zgłoszenia robót budowlanych, f) projekt budowlany w zakresie instalacji gazów medycznych do zgłoszenia w zakresie: - sieci zewnętrznej tlenu, od zbiornika kriogenicznego do budynku tlenowni, - źródeł gazów medycznych w budynku tlenowni (sprężonego powietrza i próżni) - sieci zewnętrznych gazów medycznych od budynku tlenowni do wskazanych lokalizacji w istniejących budynkach szpitala, w tym do nowoprojektowanych oddziałów z uwzględnieniem pionów g) Projekt budowlany w zakresie lokalizacji i posadowienia nowego zbiornika tlenu h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, i) przedmiary i kosztorysy inwestorskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach