Przetargi.pl
Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łącko

Gmina Postomino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-113 Postomino, Postomino 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 810 85 93 , fax. 0-59 810 85 84
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Postomino
  Postomino 30 30
  76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 810 85 93, fax. 0-59 810 85 84
  REGON: 77097989000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łącko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łącko. 2.Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie rozbudowy remizy OSP polegającej na dobudowie do ściany szczytowej istniejącej remizy pomieszczenia socjalnego o pow. użytkowej 19,49 m2 wraz z adaptacją części garażu o pow. 7,39 m2 na pomieszczenie sanitarne. Zakres robót obejmuje wykonanie dobudowy o wymiarach 3,0 x 7,60 m w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków, niepodpiwniczonej, parterowej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej, pokrytego blachodachówką podobną powlekaną. Prace obejmują również wykonanie dwóch otworów w ścianie wewnętrznej o szerokości 2,50 m zakończonych łukami, podłogi z izolacją cieplną i przeciwwodną, montaż jednego okna z PVC, montaż podsufitki z płyt GK, robót tynkarskich, malarskich i okładzinowych w pomieszczeniu socjalnym i sanitarnym, montaż rynien, rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, ocieplenie ścian dobudowy. Węzeł sanitarny wyposażony jest w umywalkę, miskę ustępową, pisuar, brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego. 3.Dobudowa posiada następujące parametry techniczne: 1)powierzchnia zabudowy - 27,28 m2, 2)powierzchnia użytkowa - 19,08 m2, 3)kubatura - 102,3 m3. 4.Obiekt wyposażony będzie w instalację wodociągową z doprowadzeniem wody z istniejącej sieci wodociągowej, przyłącza sanitarnego, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych. UWAGA. Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić dodatkowe okno z PCW o wymiarach 0,6x0,9 m zamontowane w ścianie szczytowej obiektu oraz wbudowania przy konstrukcji więźby dachu - jętek z tarcicy nasyconej o wym. 0,07x0,15 m w ilości 8 szt o długości 3,40 m. 5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej wielobranżowej która jest podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego w tym: 1)zmiana sposobu użytkowania projektu budowlanego branży architektonicznej, konstrukcyjnej, zagospodarowania terenu, elektrycznej, wewnętrznych instalacji wod.-kan. wentylacji, instalacji elektrycznych oraz zewnętrznych przyłączy wod.-kan., 2)przedmiarów robót stanowiących element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego, 3)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161218
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 900,00 zł, (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.postomino.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach