Przetargi.pl
„Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia – etap I

Gmina Pińczów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3573871 do 75 , fax. 413 572 645
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pińczów
  ul. 3 Maja 10
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3573871 do 75, fax. 413 572 645
  REGON: 29100984000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmował będzie:dobudowę świetlicy o wymiarach 12,0 x 8,0 m - część parterowa niepodpiwniczona (stan surowy zamknięty)zmiana konstrukcji i pokrycia dachu w części istniejącej remizy wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ścianie zewnętrznej projektowanej docieplenie fundamentów całego obiektu,wykonanie komina spalinowego prefabrykowanego w kotłowni,montaż drzwi zewnętrznych kotłowni wykonanie instalacji odgromowej dla całego obiektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262500-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł.Wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcje 17 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach