Przetargi.pl
Rozbudowa Remizy OSP w Gorzycach

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8361801, 8362075, 8362408 , fax. 015 8362209
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Sandomierska 75 75
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, fax. 015 8362209
  REGON: 83040916900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Remizy OSP w Gorzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa istniejącej Remizy OSP w Gorzycach . Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakresu robót zawiera przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161218
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8.000 zł 2.Wadium może być wniesione - - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawiera pkt. VI SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. V- wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 1.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( zamawiający uzna, że wykonawca ma wystarczające doświadczenie, jeżeli w tym okresie był wykonawcą co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia 4.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych odpisem posiadanych uprawnień budowlanych dla osób, dla których ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.) 5.aktualnie zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacenie podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pakt 4-8 pzp wystawione nie wcześniej niż wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. Ust 1 pakt. 9 pzp (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.gorzyce.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach