Przetargi.pl
MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6808224 , fax. 014 6808224
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
  ul. Krakowska 91 91
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6808224, fax. 014 6808224
  REGON: 85164350300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-debica.bazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET I - MLEKO DLA KUCHNI SZPITALNEJ - 130 000 l PAKIET II - PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1-6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Pakiet I - 2 500,00 zł dwa tysiące pięćset złotych Pakiet II - 2 500,00 zł dwa tysiące pięćset złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków podmiotowych nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków - metodą: spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 mieś. przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 uPzp. 3. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: STABILNOŚĆ OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-debica.bazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach