Przetargi.pl
„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Bema 12A”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. Bema
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 423 140 , fax. 338 423 140
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Bema
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 423 140, fax. 338 423 140
  REGON: 72112533000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.oswiecim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Bema 12A”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej wiaty dla kontenerów na odpady wraz z instalacjami oraz zbiornikiem na odcieki, przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z oświetleniem terenu, kanalizacji opadowej (deszczowej) i hydrantu, przebudowa i rozbudowa utwardzeń terenu (placu) wraz z miejscami parkingowymi i odwodnieniem na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) celem optymalizacji gospodarki odpadami, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Oświęcimiu”. 3.1 Charakterystyka inwestycji: Działki inwestycyjne objęte są ustaleniami jednostki o symbolach: 213 5U — tereny zabudowy usługowej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXXIV/644/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia teksty jednolitego uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączaniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi, a także obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24.05.2013 r. pod poz. 3675. Inwestycja obejmuje budowę wolnostojącej hali dla kontenerów realizowanej jako obiekt jednoprzestrzenny, parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii hali stalowej wykończonej ścianami bocznymi z płyt warstwowych ściennych, podłoże płyty betonowe zbrojone, wiata wyposażona będzie w wewnętrzne instalacje: elektryczną - oświetlenia i gniazd wtykowych oraz odgromową, instalacje sanitarne technologiczną odciekowa - służąca odprowadzaniu ewentualnych odcieki z kontenerów do szczelnego zbiornika na odcieki, które docelowo wywożone będą do miejskiej oczyszczalni ścieków i opadową (w tym odwodnienie w postaci korytka liniowego) służąca odwodnieniu wiaty i terenów utwardzonych (w tym poprzez projektowaną instalację i system wpustów i studzienek) włączoną do istniejącej kanalizacji deszczowej będącej własnością inwestora. Bryła obiektu: wiata hala oparta na rzucie prostokąta, wiata składać się będzie z siedmiu naw o rozpiętości: w osiach 5 m — trzy nawy i 4,5 m — cztery nawy. Wiata wykorzystywana będzie do ustawienia kontenerów na odpady, pojemników lub palet (wg opisu zawartego w projekcie budowlanym) w celu czasowego gromadzenia odpadów w szczególności typu: odpady wielkogabarytowe (m.in. meble) odpady budowlanie rozbiórkowe (m.in. gruz betonowy i ceglany) zużyte opony, odpady zielone, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego. Docelowo odpady wywożone będą na RIPOK. 3.2 Parametry techniczne wiaty - hali: - powierzchnia użytkowa: 284,75 m2 - powierzchnia zabudowy: 294,00 m2 kubatura: 2.675,50 m3 Wokół wiaty — hali zaprojektowano utwardzenia terenu pełniące układ komunikacyjny. Istniejące utwardzenia terenu przy istniejącym budynku administracyjno — biurowym Spółki będą wyremontowane (rozbiórka istniejących i wykonanie nowych utwardzeń) w ramach których zaprojektowano wydzielenie przestrzeni pod miejsca postojowe parking dla samochodów osobowych 10 stanowisk. W ramach inwestycji przebudowana zostanie infrastruktura techniczna kolidująca z projektowaną wiatą — halą to jest: wewnętrzna (poza budynkowa) instalacja oświetlenia terenu, wewnętrzna instalacja kanalizacji opadowej oraz wykonana zostanie zmiana lokalizacji hydrantu hydrant naziemny H DN 80 oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. W ramach infrastruktury technicznej wykonane zostaną odcinki poza budynkowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej kablem ziemnym do i z zabudową złącza kablowo — pomiarowego i rozdzielnicą na ścianie projektowanej wiaty - hali, odwodnienia i oświetlenia terenu. Z uwagi na charakter inwestycji, Zamawiający wymaga dołożenia (dodania) jeszcze jednej nakładki asfaltowej przy przebudowie istniejącej drogi. 3.3. Charakterystyka robót W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - roboty fundamentowe - roboty zbrojarskie - roboty betonowe i żelbetowe - roboty ślusarskie - roboty montażowe - roboty izolacyjne - roboty dachowe i dekarskie - roboty malarskie - roboty brukarskie 3.4 Bramy garażowe Dwa garaże, na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 12 do siwz oznaczone nr 6 i 7, zostaną wyposażone w bramy garażowe (pełne metalowe) z pełną automatyką służące do zamykania ww. wiat na odpady niebezpieczne. Bramy spełniać będą następujące wymagania techniczne: a) Sterowane bezprzewodowo. b) Napęd umieszczony poza obudową wału nawijającego z funkcją łagodnego rozruchu i zatrzymania. Dodatkowo z mechanizmem sprężyn naciągowych. c) Prowadnice aluminiowe - montowane wewnątrz pomieszczenia wzdłuż bocznych krawędzi otworu, wyposażone w uszczelki szczotkowe i ślizgi. d) Awaryjne otwieranie bram: w przypadku zaniku prądu każdą bramę można otworzyć ręcznie przy użyciu korby lub przekładni łańcuchowej do awaryjnego otwierania montowanej na siłowniku. e) Tzw. „Aretki” zapewniają dystans między profilami podczas zwijania kurtyny bramy, dzięki czemu praca bramy jest cicha, a żywotność paneli znacznie się wydłuża. f) Skrzynka - montaż zewnętrzny. g) Profil AW 100 lekki aluminiowy profil, wypełniony jest bezfreonową pianką poliuretanową. h) Krawędziowa listwa bezpieczeństwa montowana w dolnej uszczelce, powoduje zatrzymanie bramy w momencie zetknięcia z przeszkodą i cofnięcie jej do pozycji otwartej. i) Ruchomy wał - w trakcie nawijania kurtyny zmienia swoje położenie względem ściany nadproża, zapewniając w ten sposób utrzymanie w osi prowadnic poruszającej się kurtyny. j) Kurtyna bramy wyposażona jest w aluminiowy, wzmocniony dolny profil, który zapewnia większa sztywność. k) Wyposażone w haki przeciwwiatrowe, uchwyty wzmacniające prowadnice bramy oraz aluminiowe, wzmocnione prowadnice. Szczegółowe dane dotyczące charakterystyki inwestycji oraz parametrów elementów w/w inwestycji zawarte zostały w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Podstawowym warunkiem odbioru jest spełnienie wymagań zamawiającego określonych w siwz oraz w dokumentacji technicznej, a także opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy będzie wymagane) lub dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w rozdziale X siwz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 1 do siwz, 2) Uproszczony kosztorys ofertowy, wypełniony na podstawie druku – zał. 1a do siwz, 3) Oświadczenia wymagane w siwz do złożenia wraz z ofertą, 4) Dowód wpłaty wadium, 5) Postuluje się (nieobowiązkowe) przedstawienie parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 6 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach