Przetargi.pl
Rozbudowa Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6228908 , fax. 056 6222850
 • Data zamieszczenia: 2014-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
  ul. Szosa Bydgoska 1 1
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6228908, fax. 056 6222850
  REGON: 87155029800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wotuiw.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji w ramach zadania budżetowego pn.: Rozbudowa Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień. Budynek podlegający rozbudowie znajduje się w Toruniu przy ul. Tramwajowa 4, działki nr 100, 101, 142/9. Obiekt po przebudowie i wymianie instalacji nadal będzie pełnił niezmienioną funkcję ośrodka terapii odwykowej uzależnień. Dokumentacja przebudowy budynku Ośrodka obejmuje w szczególności wykonanie robót polegających na przygotowaniu terenu pod budowę (roboty na placu budowy, sprowadzenie dźwigu, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne), stan zerowy (fundamenty, izolacja fundamentów, ściany fundamentowe i piwnic, izolacja ścian fundamentowych i piwnic, konstrukcje żelbetonowe piwnic, schody żelbetonowe wewnętrzne, strop nad piwnicą, stal zbrojeniowa - piwnica, podłoża pod posadzki), stan surowy otwarty (ściany konstrukcyjne - parter, piętro i attyka, konstrukcje żelbetonowe - parter i piętro, stal zbrojeniowa - parter i piętro, strop nad parterem i nad piętrem, izolacja dachu, pokrycie dachu, obróbki blacharskie dachu, odwodnienie, kominy wentylacyjne na dachu, roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne w części istniejącej), roboty wykończeniowe wewnętrzne (stolarka okienna zewnętrzna z PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna z PCV, stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka drzwiowa wewnętrzna z PCV, roboty ślusarsko-kowalskie, balustrady klatek schodowych, różne roboty wewnętrzne, ściany działowe i obmurówki, tynki wewnętrzne - mokre, okładziny ścienne, gładzie ścian i sufitów, w części rozbudowywanej i istniejącej - parapety wewnętrzne, posadzki, posadzki piwnic + izolacje, posadzki piętra + izolacje, posadzki klatek schodowych + izolacje, roboty malarskie i okładzinowe, w tym klatek schodowych i komunikacji, część rozbudowywana - posadzki parteru + izolacje), roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje i parapety zewnętrzne, cokoły, elewacja naziemna, rusztowania, zadaszenia loggi, balustrady loggi, izolacje, obróbki i posadzki balkonów i tarasów), winda, zagospodarowanie zewnętrzne (schody zewnętrzne, opaska), przebudowie sieci gazowej n/c dn 150mm stal w ul. Inżynierskiej, związanej z projektowaną rozbudową Ośrodka, przebudowie przyłącza gazowego (skrócenie) dn 50 mm stal ś/c, instalowanie centralnego ogrzewania oraz wentylacji, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i przeciwpożarowe, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2. Wszelkie prace związane z inwestycją należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej będącej w posiadaniu zamawiającego. Dokumentacja projektowo-wykonawcza składa się z projektów wykonawczych i budowlanych różnych branży dotyczących rozbudowy Ośrodka, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są elementem pomocnym do oszacowania inwestycji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określonym zakresem, ilościami zawierają następujące dokumenty załączone do SIWZ: A. Projekt wykonawczy architektoniczny, B. Projekt wykonawczy konstrukcji, C. Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, D. Projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej, E. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, F. Projekt wykonawczy przebudowy instalacji gazowej, G. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych. 4. Z uwagi na zakres prac oraz przyjętą technologię ich wykonania, przedmiot zamówienia dzieli się na cztery następujące etapy: a) I Etap - wartość robót wykonanych i odebranych protokołem do zafakturowania w pierwszym etapie nie może przekroczyć kwoty 150.200 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), termin zakończenia robót do 31 grudnia 2014 r. b) II Etap -wartość robót wykonanych i odebranych protokołem do zafakturowania w drugim etapie nie może przekroczyć kwoty 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), termin zakończenia robót do 31 marca 2015 r. c) III Etap - wartość robót wykonanych i odebranych protokołem do zafakturowania w trzecim etapie nie może przekroczyć kwoty 380.000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), termin zakończenia robót do 30 czerwca 2015 r. d) IV Etap - wartość robót wykonanych i odebranych protokołem do zafakturowania w czwartym etapie nie może przekroczyć kwoty 670.000 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), termin zakończenia robót do 31 sierpnia 2015 r. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót z podziałem robót na Etapy, w których wartość robót wykonanych i odebranych protokołem do zafakturowania w danym etapie nie może przekroczyć kwot określonych wyżej. 5. Wykonawca powinien także wykonać niezbędne roboty towarzyszące i czynności formalno-prawne umożliwiające przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian. 6. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 7. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 8. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 10. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy na warunkach wskazanych we wzorze umowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji dobrej jakości oraz rękojmi na okres 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 100.000 zł (stu tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Ośrodka (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 8301 2707 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wotuiw.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach