Przetargi.pl
Budowa budynku wielorodzinnego IV kondygnacyjnego na dz. nr 2958/2 w Świeciu

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Kościuszki 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 331 17 10 , fax. 52 331 17 10
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  ul. Kościuszki 9 9
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 331 17 10, fax. 52 331 17 10
  REGON: 09253666000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieckietbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku wielorodzinnego IV kondygnacyjnego na dz. nr 2958/2 w Świeciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielorodzinnego IV kondygnacyjnego na dz. nr 2958/2 w Świeciu o parametrach: - powierzchnia zabudowy - 698,31 m2, - powierzchnia użytkowa - 2 422,94 m2 - kubatura - 7 318 m3 Niniejsze zamówienie związane jest z budową budynku mieszkalnego, 36 rodzinnego wraz z infrastrukturą, położonego w Świeciu na dz. nr 2958/2, w tym z zaprojektowanymi instalacjami wewnętrznymi i robotami zewnętrznymi na obszarze objętym projektem w stanie umożliwiającym natychmiastowe zasiedlenie budynku po odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) Załączniku Nr 2 do SIWZ - przedmiar robót b) Załącznik Nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa c) Załącznik Nr 10 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 100.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swieckietbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach