Przetargi.pl
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” - Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków: - Stalmacha 10, - Matejki 31, - Kościuszki 53, - Piotra Skargi 16; Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Piastowskiej 26

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pawła Stalmacha
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 833 485 , fax. 774 833 556
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Pawła Stalmacha 18
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 833 485, fax. 774 833 556
  REGON: 53134266600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzec-kk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” - Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków: - Stalmacha 10, - Matejki 31, - Kościuszki 53, - Piotra Skargi 16; Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Piastowskiej 26
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: *Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z impulsowym systemem alarmowym (współczynnik przewodzenia λ ≤ 0,0245 W/mK) do budynków na terenie Kędzierzyna – Koźla: - Pawła Stalmacha 18 - 5m, - Matejki 31 - 24 m, - Kościuszki 53 - 21,2m, - Piotra Skargi 16 - 40m, - Piastowska 26 - 7 m. *Zaprojektowanie oraz zabudowa węzłów cieplnych o mocach: - Stalmacha 10 - 10 kW, - Matejki 31 - 15 kW, - Kościuszki 53 - 14 kW (max 35kW), - Piotra Skargi 16 - 30 kW,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na zadanie nr 1. Dla zadania nr 2 wniesienie wadium nie jest wymagane. Wadium dla zadania nr 1 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach