Przetargi.pl
Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce 366/16 w Zakrzowie

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg

 • Adres: 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 460 , fax. 774 801 460
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
  ul. Raciborska 4
  47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie
  tel. 774 801 460, fax. 774 801 460
  REGON: 54607000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polskacerekiew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce 366/16 w Zakrzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWA 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. trasa dróg w terenie równinnym - 0,668 km 1.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z wywozem materiału - 450 m2 1.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, śr. gr. 8 cm – 338,23m3 2. NAWIERZCHNIA 2.1 Skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 – 4161,05 m2 2.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 4161,05 m2 2.3 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 – 4093,35 m2 2.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4093,35 m2 3. POBOCZA 3.1 Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy – 999,97 m3 4. OZNAKOWANIE I OŚWIETLENIE 4.1 Znaki drogowe – 3 szt. 4.2 Oświetlenie uliczne – 2 szt. 5. WYCINKA DRZEW 5.1 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm – 3 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: „Wadium w przetargu ZP.271.4.2019 pn.: „Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce 366/16 w Zakrzowie”” do dnia 7 maja 2019r. do godz. 11.00. 2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 3 Forma wadium (art. 45 ust. 6 ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (DRUK nr 1) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ DRUK nr 2 (oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) oraz w załączniku do SIWZ - DRUK nr 3 (oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy); 2) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, 3) w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia wobec innych podmiotów oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 6.1. – DRUK nr 4 (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo wykonawców lub wspólników działających wspólnie – DRUK nr 6 (jeżeli dotyczy); 5) dowód wniesienia wadium; Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy uproszczony (opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach