Przetargi.pl
Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych w formule „zaprojektuj – zbuduj” w celu zagospodarowania terenu, w tym: a) rozbudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej b) oświetlenia boiska trawiastego, c) bieżni o dł. 60m dla dystansu biegu oraz wybiegi dł. 3m przed linią startu i dł. 15m za bieżnią wraz z wykonaniem odwodnienia, d) skoczni do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej z zeskocznią usytuowaną za strefą wyhamowania, e) placu wraz z wykonaniem odwodnienia pod montaż urządzeń fitness, f) dostawy i montażu urządzeń fitness, g) dostawy i montażu stołu do ping-ponga, h) niwelacji terenu wraz z siewem i pielęgnacją trawy, i) dostawę i montaż 8 szt. ławek o długości min. 1,8m na konstrukcji metalowej malowanej proszkowo, listwy drewniane malowane lakier bejcą, całość montowana do prefabrykowanych fundamentów betonowych, j) dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci, metalowych okrągłych z zadaszeniem, Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przebudowy sieci PGE oraz teleinformatycznej oraz uporządkowania terenu nieruchomości do stanu poprzedniej użyteczności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000 PLN na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena, np. 1). Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium termin realizacji, 2). Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium okres rękojmi. 3. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach