Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem ETAP II

Miasto Radymno ogłasza przetarg

 • Adres: 37-550 Radymno, Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 281 589 , fax. 166 282 417
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radymno
  Lwowska 20
  37-550 Radymno, woj. podkarpackie
  tel. 166 281 589, fax. 166 282 417
  REGON: 65090055900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radymno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem ETAP II, dwóch boisk do gry w bule oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego: - szer. 2,5m; - nawierzchnia z betonu-asfaltowego barwionego w masie (koloru czerwonego) ; - obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100cm ; - powierzchnia ciągu pieszo rowerowego 518 m2; 2) Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: a) stół do gry w szachy - 2 szt; b) urządzenia sprawnościowe - 8 szt; c) ławki - 6 szt; d) kosze - 4 szt; e) tablica z regulaminem - 2 szt. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1. projekt budowlany – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem ETAP II, dwóch boisk do gry w bule oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym” – załącznik nr 10 do SIWZ. 2. przedmiar robót – załącznik nr 9 do SIWZ. 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało pozwolenie na budowę - decyzja Starosty Jarosławskiego nr 572/2020 z 17.08.2020 - znak: AB.6740.489.2020. Zastosowane urządzenia oraz materiały muszą posiadać certyfikaty i atesty potwierdzające bezpieczeństwo ich konstrukcji, spełnienie odpowiednich warunków higienicznych, a także ochrony środowiska. Urządzenia zastosowane powinny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń lub równoważne. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Zastosowane materiały, wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarowe maksymalnie +/- 5% pod warunkiem, że przedstawione urządzenia wraz z odpowiednimi strefami bezpieczeństwa mieszczą się w wyznaczonym terenie. Dostarczone urządzenia muszą po ich zamontowaniu, wbudowaniu być gotowe do użytkowania. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum dwa razy w roku, po i przed sezonem zimowym dokona serwisu, przeglądu przedmiotu umowy, usunięcia powstałych wad i usterek wynikających z innych przyczyn niż uszkodzenia mechaniczne, złe użytkowanie, akty wandalizmu itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach