Przetargi.pl
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W

Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poznańska 300
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 722 30 80
 • Data zamieszczenia: 2023-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
  Poznańska 300
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 722 30 80
  REGON: 014900974
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W” w następującym zakresie:1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, frezowanie nawierzchni, wycinka drzew, karczowanie pni, przesadzenie drzew, odhumusowanie, roboty rozbiórkowe, utylizacja materiałów z rozbiórki, demontaż znaków drogowych.2) Roboty ziemne: wykopy pod jezdnię, chodniki, zjazdy i rowy, wykopy związane z zabezpieczeniem kabli elektrycznych i telefonicznych, formowanie i zagęszczanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.3) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych na ławie z betonu C12/15 najazdowych 15x22 cm, wystających 15x30 cm, ustawienie oporników betonowych na ławie z betonu C12/15 wtopionych 12x25 cm, ustawienie krawężników kamiennych wystających 15x30 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cem. – piask. C3/4, wykonanie nawierzchni z płyt ostrzegawczych i płyt z warstwą ścieralną typu szorstkiego (płukaną), wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm.4) Podbudowy i nawierzchnie – wykonanie: warstwy odsączającej z pospółki o gr.10 cm, wykonanie warstwy z piasku gr. 20 cm, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (dowóz z wytwórni) C 1,5/2,0 gr. 20 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 10 cm, podbudowy z betonu C12/15 (B-15) gr. 22 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudów i nawierzchni bitumicznych, wzmocnienie nawierzchni jezdni siatką z włókna szklanego o wytrzymałości na wydłużenie w kierunku podłużnym i porzecznym 120 kN/m, podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60 KR3 gr. 7 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 KR3 gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 KR3 gr. 4 cm, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.5) Roboty wykończeniowe i dodatkowe: układanie rur osłonowych dwudzielnych, wyrównanie skarp i poboczy, umocnienie skarp płytami ażurowymi, humusowanie z obsianiem skarp trawą.6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.7) Oświetlenie przejścia dla pieszych: kopanie rowów, ułożenie kabli, zasypanie rowów, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie uziemienia słupów, pomiary sprawdzające.8) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.9) Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r poz. 110) wykonawca wykona zamówienie przy udziale minimum 10 % pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Jako pojazd należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach