Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice

Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poznańska 300
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 722 13 80
 • Data zamieszczenia: 2023-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
  Poznańska 300
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 722 13 80
  REGON: 014900974
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice:1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych2) Wykonanie kanalizacji deszczowej: wykopy, kanały rurowe, zasypka rurociągu kruszywem, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne, ścianki czołowe, odwodnienie wykopu, umocnienie brukiem kamiennym, złoża filtracyjne, ułożenie geowłókniny, próba szczelności.3) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odhumusowanie, frezowanie nawierzchni, wycinka drzew, karczowanie pni, roboty rozbiórkowe nawierzchni i ogrodzeń, odtworzenie ogrodzeń, utylizacja materiałów z rozbiórki.4) Roboty ziemne5) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15, ścieki przykrawężnikowe na ławie z betonu C12/15.6) Podbudowy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie warstwy stabilizacji cementem z dowozu, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 7) Nawierzchnie: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60, siatka z włókna szklanego do zbrojenia nawierzchni o wytrzymałości 120/120kN/m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 gr. 6cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, wykonanie nawierzchni z płytek z wypustkami, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 8) Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.9) Roboty pozostałe: humusowanie terenu z obsianiem traw, regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej, regulacja wysokościowa włazów studzienek kanałowych, skrzynek zaworów i hydrantów, regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych10) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.11) Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r poz. 110) wykonawca wykona zamówienie przy udziale minimum 10 % pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Jako pojazd należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach