Przetargi.pl
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku gmina Lanckorona

Urząd Gminy Lanckorona ogłasza przetarg

 • Adres: 34-143 Lanckorona, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 763 595
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lanckorona
  ul. Krakowska 8
  34-143 Lanckorona, woj. małopolskie
  tel. 338 763 595
  REGON: 54050600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lanckorona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku gmina Lanckorona
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Wykonanie zadania polega na; Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku gmina Lanckorona. W tym: 1). roboty rozbiórkowe – sieć gazowa. 2) budowa sali w tym: - roboty ziemne, - fundamenty, - trybuna żelbetowa, - parter - dach, - stolarka, - tynki wewnętrzne, - posadzki, - elewacja, - wyposażenie, - Instalacja C.O. - Hydrant 3). Przebudowa budynku: - roboty rozbiórkowe, - stan surowy, - dach, - stolarka, - roboty wykończeniowe wewnętrzne, - elewacja, - kanalizacja, - instalacja C.O, - woda, 4). Przewiązka. 5). Zagospodarowanie. - kanalizacja deszczowa, - tereny utwardzone. 6). Instalacja elektryczna. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: istniejąca 899,58 m2, rozbudowa 600,04 m2, Łącznie 1499,62 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: istniejąca 1157,87 m2, po rozbudowie i nadbudowie 2148,87 m2. Kubatura: istniejąca 8206 m3, projektowana 5674 m3. Łączna 13880 m3. Ponadto do wykonawcy należeć będzie: ustanowienie kierownika budowy i robót w specjalności zgodnej z zakresem robót, obsługa geodezyjna inwestycji oraz uzyskanie decyzji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach na użytkowanie obiektu. Wszystkie potrzebne dokumenty i wyposażenie p.poż. konieczne do odbioru budynku pokrywa wykonawca. Są to m.in. instrukcje użytkowania, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, świadectwo energetyczne, wyposażenie i odbiory p.poż, inspekcji pracy, sanepid itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku gmina Lanckorona. Prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja nr 389/2018 znak: NBZ.6740.4.55.2017 z dnia 04.06.2018 roku, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), oraz niżej wymienione dokumenty: 10.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 10.1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 10.1.3. dokument potwierdzający dysponowanie zasobami innych podmiotów – jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a). zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b). sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c). zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d). czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku należy przedłożyć ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza; 10.1.5. oferta i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. W przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 6.8. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach