Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego Kujawiaczek o żłobek w Złotnikach Kujawskich

Gmina Złotniki Kujawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-180 Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 17 160 , fax. 52 35 17 160 wew. 51
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotniki Kujawskie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6
  88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 17 160, fax. 52 35 17 160 wew. 51
  REGON: 92350808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotnikikuj.ires.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego Kujawiaczek o żłobek w Złotnikach Kujawskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego „Kujawiaczek” o żłobek w Złotnikach Kujawskich”, przy ul. Strażackiej 9 na działce nr 163/11. Budynek parterowy o wymiarach 14,88 x 20,00 m z stropodachem dwuspadowym wraz z tarasem zadaszonym o wymiarach 2,46 x 20,00 m. Bryła budynku oraz elewacja harmonizują z istniejącym budynkiem przedszkola. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony zachodniej. Parter budynku projektowany jest na równi z otaczającym terenem (chodnik wokół budynku obniżony o 2cm w stosunku do posadzki parteru), co umożliwi swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych. 2. Zakres zamówienia obejmuje: A. ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA Kompleksowa budowa budynku żłobka (roboty ogólnobudowlane) wraz z robotami wykończeniowymi: - Przed wykonaniem fundamentów należy obowiązkowo wykonać zagęszczenie gruntu. - Wykonać fundamenty żelbetowe monolityczne. - Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych gr.24cm. - Ściany nośne oraz ściany działowe z betonu komórkowego. Wiatrołap wydzielić za pomocą ścianki działowej w postaci witryny PVC. - wykonać nadproża w ścianach nośnych oraz ścianach działowych - wykonać strop gęstożebrowy oraz wieńce żelbetowe monolityczne układane na kształtkach wieńcowych. - W poziomie stropu, przy istniejącej ścianie przedszkola należy wykonać belkę żelbetową monolityczną połączoną z wieńcami. - wykonać zadaszenie tarasu oraz wejścia - Przewody kominowe wentylacyjne wykonać z pustaków z betonu lekkiego. - wykonać betonową posadzkę w obiekcie. - wykonać izolację termiczną ścian zewnętrznych cokołu, nadziemia, stropodachu - wykonać izolację przeciwwilgociową ław fundamentowych, ścian fundamentowych oraz posadzki oraz stropodachu. - wykonać tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, wykończone gładzią gipsową oraz tynki zewnętrzne cienkowarstwowe Wokół drzwi wejściowych oraz w pasie między okiennym wykonać okładzinę z deski elewacyjnej (elastycznej) imitującej drewno w kolorze modrzew syberyjski. - wykonać stolarkę okienną, wyposażoną w nawiewniki okienne wraz z parapetami oraz stolarka drzwiową zewnętrzną -zamontować rynny i rury spustowe stalowe - wykonać balustradę przy tarasie Wykończenie pomieszczeń i wyposażenie stałe: - Wiatrołapy, korytarz, salę, pomieszczenie socjalne, szatnia, pomieszczenie na wózki wykonać posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć wykładziną PVC. Ściany i sufit pomalować farbą. - Pomieszczenie gospodarcze, magazyn brudny, magazyn nocników, pomieszczenie porządkowe, przygotowania, zmywalnia, przedsionek wykonać posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Na ścianach wykonać płytki ceramiczne. Ściany i sufit pomalować farbą. - WC dzieci, WC personelu, WC gości – niepełnosprawni wykonać posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Ściany wyłożyć płytami ceramicznymi. Ściany powyżej oraz sufit pomalować farbą. Zamontować armaturę. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. B. INSTALACJA SANITARNA - wykonać wewnętrzne instalacje wody dla celów ppoż. z rur stalowych ocynkowanych. - zamontować hydrant dn 25 z wężem półsztywnym o długości 30m. - wykonać wewnętrzne instalacje wody dla celów socjalno-bytowych z rur z tworzywa sztucznego. - wykonać montaż umywalek, brodzika natryskowego, ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt” oraz baterie umywalkowe. - wykonać rozbudowę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, zamontować grzejniki, zamontować zaworów skośny lub zaworów grzejnikowy termoregulacyjny - wykonać rozbudowę instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku, projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek zgodnie z zaleceniami norm PN-92/B-01707 - należy wykonać wentylację pomieszczeń WC dzieci mechaniczna wywiewna: wentylator łazienkowy zainstalowany w projektowanym kanale wywiewnym natomiast w WC personelu i WC gości wentylator uruchamiany wraz z oświetleniem pomieszczenia. C. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA - Obwody projektowanej rozbudowy należy włączyć do istniejącej tablicy rozdzielczej (TR3) - Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych - Montaż do gotowego podłoża łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem oraz gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych. Gniazdka wtykowe montować na wysokości 0,30m w pomieszczeniach ogólnych, a w sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych na wysokości 1,20m od posadzki. - Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - wykonanie instalacji telekomunikacyjnych, - rozbudowa istniejących instalacji wewnątrz budynku, okablowanie budynku oparte na kablach światłowodowych uniwersalnych - wykonanie instalacji odgromowej - wykonanie instalacji antywłamaniowej przyłączenie projektowanego żłobka do instalacji istniejącej za pomocą przewodów. D. Obsługa geodezyjna 1. Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wymagania zawarte w siwz, natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Przedmiary robót stanowią dokumenty pomocnicze do wyceny zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 15.000,00 zł. słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy numer rachunku: 32 8142 1059 0000 1935 2000 0004 z adnotacją: „wadium – „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego „Kujawiaczek” o żłobek w Złotnikach Kujawskich”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium złożone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2, (wypełnione i podpisane przez Wykonawcę ) 3) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3(wypełnione i podpisane przez Wykonawcę ), 4) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę ( w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 5) Dowód wniesienia wadium, 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy ( wzór zobowiązania - załącznik nr .... do SIWZ) 7) W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach