Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr IV na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 854 92 00 , fax. 33 852 12 24
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
  Bielska 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 854 92 00, fax. 33 852 12 24
  REGON: 00031334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalslaski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr IV na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie Pawilonu nr IV na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedstawione w nim przedmiary określają zakres robót, które w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać. Roboty należy wykonać w oparciu o przedstawiony Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedstawione w przedmiarach pozycje i ilości są niekompletne, to przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić również te roboty, które są konieczne do ukończenia inwestycji zgodnej z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. 3. Przy wykonaniu zamówienia należy dokonać doboru rozwiązań i materiałów do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych (jeżeli nie zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej). 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zostały wskazane nazwy handlowe materiałów i ich producentów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródła, a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych parametrów lub lepszych (nie gorszych). Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3. ustawy Pzp, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów „ równoważnych” co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 5. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby czynności polegające na wykonywaniu: robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli dotyczy), na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040). W terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Ponadto na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania, do wglądu, kopii zawartych umów o pracę, jak i dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę tych osób. Informacje wrażliwe wynikające z w/w dokumentów, podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) winny być anonimowe. Sankcją z tytułu niespełnienia powyższego wymagania będzie odsunięcie osoby od realizacji zamówienia oraz wymierzenie kary umownej zgodnej z zapisami projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w kwocie 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 złotych, należy wnieść w terminie wyznaczonym do składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A., nr konta 16 1050 1070 1000 0090 3070 9233. W tytule przelewu należy wpisać – Wadium – ZP 812/20. Wadium w formie innej niż pieniądzu powinno zostać zdeponowane w oryginale w osobnej kopercie opisanej „Wadium – ZP 812/20” - w Pokoju nr 9 w Budynku H – Administracja/Dyrekcja w terminie j/w, a kserokopię poręczenia/gwarancji należy dołączyć do oferty. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uważa się za wniesione prawidłowo. 2. W przypadku wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane Gwaranta/Poręczyciela oraz Zamawiającego jako beneficjenta, być wykonalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mieć charakter nieodwoływalny oraz terminowy t.j. minimum na okres związania ofertą. Ponadto powinny zawierać zobowiązanie Gwaranta/ Poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej odpowiadającej kwocie wadium na żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż osoba, za którą Gwarant/Poręczyciel udzielił gwarancji/poręczenia nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), oraz w przypadku gdy wadium zostanie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) lub z treści poręczenia lub gwarancji musi wynikać, że obejmują one wszystkich członków konsorcjum. 3. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 5 % wartości brutto całości zamówienia. Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku wskazanych do wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dokument potwierdzenia przelewu wadium lub kserokopia poręczenia/gwarancji. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego będzie polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 4. Dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli. 5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach