Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., w tym ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2660230, 2660251 , fax. 32 2663630, 2660251
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. G. Zapolskiej 3
  41-218 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2660230, 2660251, fax. 32 2663630, 2660251
  REGON: 27624072400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.centrum-pediatrii.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., w tym ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , w tym ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzież” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” Przedmiot zamówienia obejmuje 4 następujące pakiety: Pakiet nr 1 - kompleksowe ubezpieczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Pakiet nr 2 – ubezpieczenie członków władz spółki kapitałowej 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółki kapitałowej D&O Pakiet nr 3 – ubezpieczenie samochodu osobowego 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza samochodu osobowego. 2. Ubezpieczenie AutoCasco. 3. Ubezpieczenie NNW komunikacyjne (kierowca i pasażerowie samochodu osobowego). 4. Ubezpieczenie Assistance. Pakiet nr 4 – ubezpieczenie uczestników projektu 1. Ubezpieczenie NNW uczestników projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Wykonawcą przedmiotu zamówienia może być wyłącznie jednostka organizacyjna zakładu Ubezpieczeń upoważniona do reprezentowania zakładu Ubezpieczeń. Pozostałe informacje są zawarte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz oferty o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ; 2. ogólne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń określonych w załączniku nr 1a do SIWZ i/lub szczególne warunki ubezpieczenia; 3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według załącznika nr 6 do SIWZ) – tylko jeśli dotyczy; 4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. c) w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej wymaga się pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach