Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa os. Wrzosowa 1

Nadleśnictwo Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Kolejki Leśne
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 832 378 , fax. 856 832 460
 • Data zamieszczenia: 2019-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Hajnówka
  ul. Kolejki Leśne 12
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 856 832 378, fax. 856 832 460
  REGON: 50026472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa os. Wrzosowa 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa os. Wrzosowa 1”, polegającego na przebudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowie budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą tj.: utwardzenie części terenu, ogrodzenie działki w tym w szczególności wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, w tym roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia polegające na: a.przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, b.przebudowie budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu, c.budowie ogrodzenia, d.utwardzeniu części terenu. Teren planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowie budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą tj.: utwardzenie części terenu, ogrodzenie działki położony jest na działce nr ewid. 1941/14, w obrębie ewidencyjnym 5-Hajnówka, jednostce ewidencyjnej miasto Hajnówka. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, którą stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres robót budowlanych został ujęty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W zakres dokumentacji wchodzi: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. UWAGA: Ponieważ wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie, ma wyłącznie charakter pomocniczy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu także o pozostałą dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia wszystkich robót, czynności i ich kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru, jeżeli jest on przez zamawiającego załączany do dokumentacji projektowej, oraz traktowania go w sposób pomocniczy do ww. dokumentów. Zamawiający wymaga wykonania w terminie do 4 listopada 2019 r. co najmniej następujących robót budowlanych stanowiących część przedmiotu zamówienia: 1) przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach przebudowy nie zakłada się zmiany konstrukcji ścian, fundamentów przedmiotowych obiektów a jedynie realizację nowego układu ścian wewnętrznych /wydzielenie pomieszczeń/. Projekt nie przewiduje powiększenia obrysu budynków a tylko renowację ścian zewnętrznych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projektuje się zachowanie dotychczasowej bryły budynku mieszkalnego z wykonaniem zadaszenia balkonu w strefie wejścia głównego oraz zadaszenie tarasu. 2) wykonanie kotłowni w budynku gospodarczym wyposażonej w kocioł ekologiczny na pelet wraz z przyłączem c.o. do budynku mieszkalnego. 3)wykonanie prac polegających na budowie ogrodzenia z rozbiórką istniejącego ogrodzenia. 4)utwardzenie części terenu wraz z dojściem do budynku mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 30% całości terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 18 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, ze zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ nr rachunku: 39 2030 0045 1110 0000 0072 2150 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: „Rozbudowa i przebudowa os. Wrzosowa 1”. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa Nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. XIII ust. 1 SIWZ. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 b). pkt 1-3 (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XIII ust. 1 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, o których mowa w rozdz. XIII ust. 7 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. XIII ust. 1 b). pkt 1-3 SIWZ (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach