Przetargi.pl
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. CYCÓW

Gmina Cyców ogłasza przetarg

 • Adres: 21-070 Cyców, ul. Chełmska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5677003 , fax. 0-82 5677200
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cyców
  ul. Chełmska 42
  21-070 Cyców, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5677003, fax. 0-82 5677200
  REGON: 11019783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. CYCÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsięwzięcie stanowi inwestycja pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Cyców”, polegająca na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cyców poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Cyców, gmina Cyców (działka bud. nr ew. 916). Projektowana oczyszczalnia przeznaczona będzie do oczyszczania ścieków o charakterze bytowym, pochodzących z gminy Cyców. Projekt przewiduje uzyskanie jakości odprowadzonych ścieków odpowiadającej parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1800. Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosić będzie RLMBZT5 – 1500 [MR], Qdśr. = 150m3/d. Przewidziano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 916, obręb Cyców położonej w miejscowości Cyców, gmina Cyców. Powierzchnia działki, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 0,36 ha. Na terenie działki zlokalizowana jest aktualnie działająca oczyszczalnia ścieków. Projekt zakłada wyremontowanie istniejącej pompowni ścieków surowych oraz przebudowę sąsiadującego z nią budynku technologicznego. Pozostałe obiekty oczyszczalni ścieków, które obejmuje projekt są nowoprojektowane. Nowopowstałe obiekty, realizowane w ramach rozbudowy ciągu technologicznego, usytuowane będą obok obecnie pracujących, co nie zakłóci pracy oczyszczalni podczas robót budowlanych. Wjazd na teren oczyszczalni będzie odbywał się, jak dotychczas, poprzez istniejącą drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na dz. 916. Ścieki z projektowanej oczyszczalni odprowadzane będą istniejącym wylotem ścieków oczyszczonych do rowu otwartego (ziemi) znajdującego się na działce nr 915/3, gdzie po wymieszaniu z jego wodami wspólnie odpływać będą do rzeki Świnki. Przyjmuje się, że dopuszczalne maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, będą odpowiadały Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę, remont i budowę następujących obiektów technologicznych: - Pompownia ścieków surowych PPS (Ob. 1) – obiekt istniejący, remontowany, - Budynek technologiczny (Ob. 2) – obiekt istniejący, modernizowany na stację mechanicznego oczyszczania ścieków (pomieszczenie sitopiaskownika), stację dmuchaw oraz przepływomierzy, - Zbiornik retencyjny z komorą zasuw ZR ( Ob. 3) – obiekt nowoprojektowany, - Wielofunkcyjne reaktory biologiczne CF-SBR (Ob. 4) – obiekt nowoprojektowany, - Zagęszczacz osadu ZG (Ob. 5) – obiekt nowoprojektowany, - Zbiornik magazynowania i stabilizacji tlenowej osadu KST (Ob. 6) – obiekt nowoprojektowany, - Budynek techniczno-socjalny (Ob. 7) z pomieszczeniem odwadniania osadu oraz częścią socjalną wraz z dyspozytornią oraz wiatą ochronną na osad (Ob. 8) – obiekt nowoprojektowany, - Agregat prądotwórczy (Ob. 9) – obiekt nowoprojektowany, - Pompownia przesyłowa ścieków PPM – obiekt nowoprojektowany, - Studzienka zaworowo-pomiarowa osadu nadmiernego SPP1 – obiekt nowoprojektowany, - Studzienka zaworowo-pomiarowa ścieków oczyszczonych SPP2 – obiekt nowoprojektowany, oraz - wykonanie systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni, - wykonanie oświetlenia terenu i ciągów komunikacyjnych związanych z budową, - budowę rurociągów technologicznych wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi. Charakterystyka poszczególnych obiektów: 1) Pompownia ścieków surowych PPS Istniejący, cylindryczny zbiornik żelbetowy o średnicy Ø 4,0 m. Projekt przewiduje wymianę żelbetowej pokrywy zbiornika na nową z otworami dostosowanymi do projektowanych urządzeń, a także wymianę pomp i wyposażenia pompowni oraz montaż sita pionowego na dopływie ścieków surowych. 2) Budynek technologiczny Istniejący obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle składający się z pojedynczego pomieszczenia pełniącego funkcję stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, stacji dmuchaw oraz przepływomierzy. Budynek poddany remontowi. Budynek wyposażony w instalację wod-kan, wentylacji, oświetlenia i ogrzewania. Wymiary w planie – 6,69 x 12,71m; rzędna posadzki –170,35m n.p.m. Powierzchnia zabudowy: 85,03 m2. 3) Zbiornik retencyjny z komorą zasuw ZR Prostopadłościenny zbiornik o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, podzielony na dwie komory: suchą o funkcji komory zasuw oraz mokrą przeznaczoną do magazynowanie ścieków. Zbiornik przekryty płytą żelbetową. W płycie przekrycia otwory eksploatacyjne i włazowe przykryte włazami stalowymi typu lekkiego. Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. Wymiary zewnętrzne: 6,65x4,70 m, grubość ścian: 25 cm, grubość płyty dennej: 30 cm, wymiary wewnętrzne: 4,00x4,00m i 1,70x4,00m, Pow. zabudowy: 31,26 m2. 4) Reaktory biologiczne – CF-SBR Prostopadłościenny zbiornik o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, podzielony na cztery komory przeznaczone na proces biologicznego oczyszczania ścieków. Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. Wymiary zewnętrzne: 9,85x9,25 m, grubość ścian: 35 cm, grubość płyty dennej: 45 cm, wymiary wewnętrzne: 8,95x8,35m, Pow. zabudowy: 91,11 m2. 5) Zagęszczacz osadu – ZG Prefabrykowane kręgi betonowe Ø2000mm, rz. dna –167,35 m n.p.m., rz. pokrywy –170,20 m n.p.m. 6) Komora stabilizacji tlenowej – KST Prostopadłościenny zbiornik o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z jedną komorą przeznaczoną na proces stabilizacji tlenowej osadu. Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. Zbiornik przekryty płytą żelbetową. W płycie przekrycia otwory eksploatacyjne i włazowe przykryte włazami stalowymi typu lekkiego; Wymiary zewnętrzne: 4,70x4,70 m, grubość ścian: 25 cm, grubość płyty dennej: 30 cm, wymiary wewnętrzne: 4,00x4,00m, Pow. zabudowy: 22,09 m2. 7) Budynek techniczno - socjalny Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle składający się z części technicznej oraz socjalnej. Technologia wykonania tradycyjna. Ściany murowane ocieplone styropianem, strop żelbetowy ocieplony wełną mineralną, dach o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Budynek wyposażony w instalację wod-kan, wentylacji, oświetlenia i ogrzewania. Wymiary w planie – 15,62x7,78m; P=121,75 m2 8) Wiata ochronna na osad Wiata na osad odwodniony w konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym, krytym blachodachówką 9) Agregat prądotwórczy Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej dobranej na potrzeby pracy oczyszczalni ścieków w trybie awaryjnym, posadowiony na płycie fundamentowej o wymiarach 3,00x4,00 m 10) Pompownia przesyłowa ścieków Cylindryczny zbiornik z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø2000mm, przekryty płytą żelbetową. W płycie przekrycia otwory eksploatacyjne i włazowe przykryte włazami stalowymi typu lekkiego, rz. dna – 165,60 m n.p.m., rz. pokrywy – 170,50 m n.p.m. 11) Studzienka zaworowo-pomiarowa osadu nadmiernego – SPP1 Prefabrykowane kręgi betonowe Ø2000mm, rz. dna –168,08 m n.p.m., rz. pokrywy –170,20 m n.p.m. 12) Studzienka zaworowo-pomiarowa ścieków oczyszczonych – SPP2 Prefabrykowane kręgi betonowe Ø2000mm, rz. dna –168,08 m n.p.m., rz. pokrywy –170,20 m n.p.m. Pozostałe projektowane obiekty oczyszczalni to obiekty podziemne zlokalizowane wzdłuż ciągu technologicznego. Obiekty oczyszczalni będą połączone rurociągami technologicznymi. Zaprojektowano również sieć kabli energetycznych, sterowniczych, oświetleniowych i sieć wod.-kan. Dla ruchu kołowego i pieszego zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej. Wymagania jakościowe i materiałowe: a) Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń w I gatunku, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. b) Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących wymagania Normy Europejskich PN-EN ( normy zharmonizowane). c) Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. e) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikających z ustawy, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. f) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie wyceniał będzie urządzenia i materiały równoważne zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz zastosowanych materiałów i urządzeń wg. załącznika nr 10 do SIWZ. g) W przypadku, gdy podczas oceny ofert zostanie stwierdzone, że zaoferowane materiały nie spełniają warunku „równoważny” w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę. h) Brak załączonego do oferty wykazu materiałów i urządzeń równoważnych wskazuje, że Wykonawca wycenia zakres robót w oparciu o dokumentację projektową i opisane tam materiały i urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach