Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie".

Gmina Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
 • Data zamieszczenia: 2019-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Juchnowiec Kościelny
  ul. Lipowa 10
  16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
  REGON: 00054221500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku w zakresie dostosowania piwnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kleosinie o pow. użytkowej ok.215m2 przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka. Obecnie zlokalizowane tam są pomieszczenia magazynowo – gospodarcze. Budynek wybudowany w technologii murowanej tradycyjnie z żelbetowymi stropami kanałowymi opartymi na podłużnie usytuowanych podciągach żelbetowych, więźba dachowa drewniana. Zaprojektowano dobudowę klatki schodowej w technologii murowanej z wewnętrzną pochylnią i pomieszczeniem wentylatorni. Przewiduje się dostęp obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – pochylnia, WC dla niepełnosprawnych oraz dostosowanie części przebudowywanej do przepisów ppoż. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, roboty sanitarne w tym instalację wentylacji mechanicznej, roboty gazowe, roboty elektryczne, utwardzenie terenu z kostki betonowej, rekultywacja trawników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 1 Rozdziału XII SIWZ. 3) Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r. poz.310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, 5) Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 6) Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w sekretariacie (pok. Nr.6), w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wg. zał. nr.3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg. załącznika nr. 1 do SIWZ), 2) wypełnione oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wg. zał. nr. 2 do SIWZ), 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. zał. nr.3 do SIWZ), 4) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp), b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie 1.2 i 1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1.2 i 1.3, 7) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg. załącznika nr. 4 do SIWZ), 8) Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu) 9) kosztorys ofertowy uproszczony składany w celu informacyjnym i poglądowym (Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach