Przetargi.pl
Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Miasto Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Pl. Stary Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 156 711 , fax. 862 156 706
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łomża
  Pl. Stary Rynek 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 156 711, fax. 862 156 706
  REGON: 52513900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie budynku A wraz z łącznikami z salą gimnastyczną i z budynkiem B oraz rozbudowa (o przeszklone patio) łącznika budynków A i B Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu (wymianą obróbek blacharskich, wymianą instalacji odgromowej, remontem opaski wokół budynku, wymianą części zewnętrznej stolarki okiennej, wykonaniem zadaszenia nad zejściem do piwnicy i drzwiami wejściowymi, wykonaniem zabudowy patio przy łączniku budynków A i B) – działka nr 10224. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII niniejszej specyfikacji. Dokumentacje, na podstawie których należy wykonać przedmiot zamówienia stanowią załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art.45 ust 6 uPzp. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr: 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014 z dopiskiem: Wadium na zadanie: „Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży”. 6. Musi ono znaleźć się na ww. rachunku przed terminem określonym w punkcie 2 (odnosi się to do daty i godziny wpływu na rachunek UM). 7. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale do oferty (włożyć do koperty wewnętrznej, ale bez spinania dokumentu z ofertą lub włożyć do odrębnej koperty).Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu prosimy również wpiąć do oferty w formie kserokopii. 8. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1,pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.2. Wykonawca którego oferta została wybrana: 9.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 10. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty muszą dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Wykonawca do oferty załącza pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach