Przetargi.pl
„Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze – dostawa wyposażenia” realizowanego w ramach Projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.02.00-00-0009/18”

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze – dostawa wyposażenia” realizowanego w ramach Projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.02.00-00-0009/18”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą oraz rozładunkiem do Działu Zagospodarowania Odpadów: 1) Kontener KP 36 - otwarty o pojemności 36 m3 - wg projektu, szt.5 2) Kontener KP 15 - kontener otwarty (niezadaszony) o pojemności 15 m3, wymiary wewnętrzne: 6,5 m x 2,3 m x 1,0 m (długość x szerokość x wysokość), szt.1 3) Kontener KP 7 - zamknięty z klapami o pojemności ok. 7 m3, wymiary wewnętrzne: 3,5 m x 1,7 m x 1,15 m (długość x szerokość x wysokość) - wg projekt, szt. 4 4) Pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany z klapą, o pojemności 1,1 m3 z pokrywą - wg projektu, szt. 4 5) Tabliczki informacyjne z tworzywa sztucznego PEHD, montowane do kontenerów , pojemników, przy wiatach szt. 50 6) Ręczny wózek magazynowy szt. 1 7) Pokazowy kompostownik szt. 1 8) Platformowa waga magazynowa szt. 1 9) Pojemnik na świetlówki szt. 1 10) Pojemnik na baterie szt. 2 11) Pojemnik na akumulatory szt. 1 12) Beczki na odpady płynne szt. 6 13) Pojemniki na odpady medyczne szt. 2 14) Pojemniki na odpady niebezpieczne szt. 10 15) Wanna na odcieki szt. 3 16) Kosze siatkowe szt. 6 17) Regal ocynkowany szt. 6 18) Zestaw sorbentów (5 kg) odpowiedni ze względu na rodzaje odpadów niebezpiecznych szt.1 19) Stół warsztatowy szt. 1 20) Zestaw narzędzi ręcznych kpl 1 21) Wyposażenie bhp kpl 3 22) Gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 6kg (GP-6) szt. 8 23) Apteczka, środki pomocy doraźnej do płukania oczu szt. 1 24) Miotła szt. 2 25) Łopata do śniegu szt. 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr 7 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach