Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP II – rozbudowa z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo Stare

Burmistrz Tykocina reprezentujący Gminę Tykocin ogłasza przetarg

 • Adres: 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7181627 , fax. 85 7181627
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Tykocina reprezentujący Gminę Tykocin
  ul. 11 Listopada 8
  16-080 Tykocin, woj. podlaskie
  tel. 85 7181627, fax. 85 7181627
  REGON: 05065917700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP II – rozbudowa z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo Stare
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP II – rozbudowa z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo Stare”. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1)budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. . V= 100 m3 każdy, 2) budowę dwóch zbiorników szczelnych o poj. V= 2,0 m3 każdy, 3) budowę osadnika popłuczyn o poj. V = 15 m3, 4) przebudowę obudów studni głębinowych, 5) budowę instalacji wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej, 6) rozbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu, 7) rozbiórkę nieużywanych rurociągów wod. – kan. i kabli elektrycznych, 8) budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z instalacją doziemną kanalizacyjną i elektryczną. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: 1) przedmiary robót ( z uwagi na ryczałtowe rozliczenie, jako dokument pomocniczy) – załącznik Nr 9 do SIWZ, 2) wzór umowy – załącznik Nr 8 do SIWZ, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 10 do SIWZ, 4) dokumentacja projektowa – załącznik Nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uzupełniony formularz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ), 2) pisemne zobowiązanie podmiotów zał. Nr 5 do SIWZ albo inny dokument, wykazujący udostępnienie wykonawcy potencjału tego podmiotu w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów. 3) pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego , zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach