Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - nowe postępowanie

POWIAT WĄBRZESKI ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566882450
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT WĄBRZESKI
  ul. Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566882450
  REGON: 871118773
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wabrzezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie - nowe postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowej, zwanejdalej także: dokumentacją projektową wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz dostawą i montażem nowegowyposażenia dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”. Realizacja przedmiotuumowy została podzielona na następujące etapy:a) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej,b) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia oraz uzyskaniepozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:wykonanie dokumentacji projektowej (w tym projektu architektoniczno-budowlanego), obejmującej:a) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane,przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, która na etapie opracowywania będziekonsultowana i uzgadniana z Zamawiającym,b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów,c) uzyskanie wymaganych ustawą - Prawo budowlane uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu,d) projekt techniczny,e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,f) przedmiar robót,g) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,h) dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, doewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzenneji budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynnościgeodezyjnych obowiązujących w budownictwie,i) inną dokumentację wymaganą przez PFU,j) wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia budynku w oparciu o opracowaną i zatwierdzonądokumentację projektową,k) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji, upoważniające do rozpoczęcia robót budowlanych,l) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego decyzji o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank SA nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 – z adnotacją:„Wadium przetargowe dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związaniaWykonawcy złożoną przez niego ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli udowodni, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, które obejmowały budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 wraz z instalacją elektryczną i sanitarną. Wartość brutto wykazanych robót budowlanych musi wynosić co najmniej 5 000 000,00 zł (załącznik nr 7 do SWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach